HRT:s styrelsebeslut 22.10.2013

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://www.hsl.fi/paatoksenteko

HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2014-2016
Styrelsen godkände budgeten för år 2014 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för åren 2015–2016. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-2.PDF

HRT:s biljettpriser för år 2014
Styrelsen beslöt att förhöja biljettpriserna för nästa år enligt framställningen. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-3.PDF

Konkurrensutsättning av Vandas interna busslinje 73
Styrelsen beslöt att välja Oy Andersson Ab att trafikera Vandas busslinje 73 på basis av konkurrensutsättningen. Den nya avtalsperioden inleds i början av sommartrafik 2014 och avslutas i slutet av sommartrafik 2015. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-4.PDF

Utredning till samkommunsstämma med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012
Styrelsen beslöt att ge till samkommunsstämman en redogörelse enligt utredningen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-5.PDF

Grunder för intern kontroll och riskhantering vid HRT
Styrelsen framställer till samkommunsstämman att den skulle godkänna grunderna för intern kontroll och riskhantering vid HRT enligt framställningen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-6.PDF

Riskhanteringspolitik
Styrelsen godkände HRT-samkommunens rikshanteringspolitik enligt framställningen. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-7.PDF

Utlåtande om trafiksystemplaner för Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland
Styrelsen beslöt att ge en utlåtande till Päijänne-Tavastland förbund och Tavastland förbund om trafiksystemplaner för Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland. Styrelsen konstaterade att det lönar sig att förbättra servicenivån på kollektivtrafiken i Lahtis-Helsingfors utvecklingszon och att vid sidan av järnvägstrafiken också starka kvalitetskorridorer för busstrafiken utnyttjas. Enligt HRT borde främjande av anslutningsparkeringen dock synas tydligare i planen. Dessutom anser HRT viktigt att huvudbanans kapacitetsökning och triangelspår i Riihimäki genomförs enligt tidtabellen framställd i regeringens trafikpolitiska redogörelse. Också kollektivtrafikens biljettsamarbete mellan stadsregioner ska fortsättas och fördjupas. Länkar till framställningar: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-10.PDF och http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-11.PDF

Utlåtande om förslag till delgeneralplan i Tallmo
Styrelsen utlåter sig till Sibbo kommun att HRT satsar på tydlig linjeplanering, rutter så snabba som möjliga och hög turtäthet i förbildelser mellan Kervo och Nickby. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013340-12.PDF

Att överklaga marknadsdomstolens beslut
Styrelsen beslöt att befullmäktiga verkställande direktören att söka ändring till marknadsdomstolens beslut gällande offentlig anskaffning i anslutning till LIJ 2014-projekt, som CGI Finland överklagade till marknadsdomstolen. HRT söker ändring till marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen genom ett skriftligt besvär.

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Mari Flink, tfn 040 715 0440, mari.flink@hsl.fi