HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2014-2016: HRT förbereder sig för att öppna närtågstrafiken för konkurrens

Ringbanan, Västmetron och närtågstrafikens öppnande för konkurrens bringar inom de närmaste åren märkbara ändringar till Helsingforsregionens trafiks helhetsbild. Ändringar i spårtrafiken påverkar märkbart också HRT:s ekonomi samt busslinjer och kollektivtrafikinfrastruktur. Av spårtrafikens projekter är Ringbanan mest betydande på riksnivå. Den öppnas för trafik på sommaren 2015 och med Ringbanan kan man åka till flygstationen med tåg.

”År 2014 finsliper man planen för Västmetrons anslutningslinjer. Det blir också ändringar för Ringbanans anslutningslinjer på sommaren 2015. Planerna är redan färdiga. Vid övergång mellan åren 2014-2015 är det dock bra att försäkra sig att övergång till anslutningstrafiken i Vanda går smidigt. Ett märkbart steg är att öppna närtågstrafiken för konkurrens efter år 2017. Anbudsförfarandet inleds redan under år 2015”, berättar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

HRT utreder stora spårprojekters påverkningar med undersökningar också före och efter. ”Situationen är intressant på många sätt, eftersom enligt Mobilitetsundersökningen 2012, som HRT publicerade i augusti 2013, har det skett en historisk vändning mellan kollektivtrafiken och personbilarna. Avvikande från trafikprognoser ökar användning av kollektivtrafiken mer än bilismen”, säger Rihtniemi.

Planperiodens mest betydande investering är biljett- och informationssystem-projekt. Till projektet kommer att användas sammanlagt ca 63,2 miljoner euro under åren 2014-2016.  I projektet förnyas det nuvarande resekortsystemet och genomförs ett regionalt realtidssystem för passagerarinformation. Samtidigt förbereds framtidens taxa- och biljettsystem. Det nya zonsystemet tas i bruk tidigast i början av år 2016.

HLJ 2015: Förutsättningar för gott boende samt god markanvändning och trafik

Utgångspunkten för trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) är den första trafiksystemplanen för Helsingforsregionens 14 kommuner (HLJ 2011). HLJ 2015 är en process som fördjupar sin föregångare och planen kontrolleras och sammanfogas med regionens markanvändningsplan. Om HLJ 2015-utkastet bes utlåtanden och ställningstaganden på hösten 2014. Beslut om trafiksystemet fattas i början av år 2015.

År 2015 inleds också förberedelser för MAL-intentionsavtalet för åren 2016-2019, där skapas ramen för markanvändning och trafiksystemplan som binder hela regionen.

HRT:s budget 2014

HRT:s verksamhetsinkomster år 2014 är sammanlagt 599,7 miljoner euro. Ökning jämfört med årets 2013 prognos är 11,9 miljoner euro. 48,8 procent av inkomster är biljettintäkter, som uppskattas vara år 2014 sammanlagt 292,9 miljoner euro, vilket är 5,2 procent mer än år 2013.

De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster, betalas av medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. Kommunandelarna i års 2014 budget är sammanlagt 288,3 miljoner euro, vilket är 48,1 procent av alla HRT:s inkomster.

Årligen betalat stöd av staten för kollektivtrafiken i stora städer uppskattas vara 5,8 miljoner euro under åren 2014-2016. Andelen av andra stöd och bidrag uppskattas vara 0,8 procent av HRT:s inkomster. HRT föreslår att kontrollavgiften förhöjs från 80 euro till 100 euro i början av år 2014. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas uppgå till 6,4 miljoner euro varav bokförs kreditförluster och kreditförlustreserveringar för 2,5 miljoner euro.

Verksamhetsutgifter år 2014 är 601,7 miljoner euro. Operationskostnader är 482,6 miljoner euro. Deras andel av verksamhetsutgifter är 80,2 procent. Köp av busstrafiktjänster används 320,1 miljoner euro, köp av tågtrafik 76,1 miljoner euro, för spårtrafik används 51,3 miljoner euro, för metrotrafik 28,0 miljoner euro och för färjetrafik 4,0 miljoner euro. Operationskostnader för Kutsuplus-tjänsten är uppskattningsvis 3,2 miljoner euro.

HRT betalar sina medlemskommuner ersättnings för användning av deras kollektivtrafikinfrastruktur. Årets 2014 infrastrukturersättningar till kommunerna är 66,1 miljoner euro, vilket är 11,0 procent av alla HRT:s verksamhetsutgifter.

HRT:s investeringsutgifter år 2014 är 22,7 miljoner euro. Sammanlagt 4,8 miljoner euro är reserverad för elektroniska passagerarinformationsenheter och –system under åren 2014-2016.

Mer information: Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 09 4766 4040