Nästan 1 000 kunder deltog i HRT:s strategiarbete på nätet

Kunderna fick berätta om sina framtidsönskningar i oktober-november genom en enkät på HRT:s webbsidor. Kunderna önskade allt starkare stomlinjenätverk, tvärgående linjer, täta turintervaller, förmånliga biljetter och trygg kollektivtrafik.

"I HRT:s kommande strategi kommer vi att betona stomlinjer, enkla omstigningar och att vi tar hänsyn till kundens hela reskedja.  I fortsättningen kommer vi att utveckla våra tjänster allt mera tillsammans med våra kunder. Utmärkt serviceupplevelse kommer att vara vår viktiga målsättning”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Över 90 % av svararna använde kollektivtrafiken dagligen eller flera gånger i veckan. En av svararna beskrev sin egen idealvision om kollektivtrafikens framtid år 2025 enligt följande:
”Man skulle inte behöva titta på tidtabeller ingenstans i huvudstadsregionen eftersom väntetiden skulle alltid vara högst 5 minuter. Det är självklart att också tvärgående trafik skulle fungera utan problem. Ökning av turer har ökat användning av kollektivtrafiken så mycket att bilåkningen har minskat. Speciellt bilköerna i pendlingstrafiken och parkeringsplatser som tar upp utrymme överallt är bara ett ont minne. Det skulle finnas utrymme i trafikmedel så att det är enkelt att röra sig t.ex. med barnvagnar.  För att underlätta transportering av stora föremål skulle man ha utvecklat en lösning där man kan anropa ett lämpligt fordon till sin egen hållplats på rimligt pris. Prisnivån skulle också annars vara rimlig.”

Gratis eller förmånlig kollektivtrafik lyfte fram i många svar. ”Gratis kollektivtrafik vågar vi inte lova till våra kunder men HRT ska jobba hårt för att våra tjänster skulle bevaras rimligt prissatta och vår verksamhet effektiv.  Förhoppningsvis hittar vi i framtiden också nya inkomstkällor vid sidan om kommunandelar och biljettintäkter”, konstaterar verkställande direktör Rihtniemi.

Kundenkät kortfattat och resultat

Kundenkäten gällande framtidens kollektivtrafik var öppen på HRT:s webbsidor i oktober. Sammanlagt 925 personer svarare på den finskspråkiga enkäten och 17 på den svenskspråkiga. Undersökningsresultat har analyserats och de har utnyttjats som en del av HRT:s pågående strategiarbete. Den nya strategin blir färdig i början av år 2014. Att kunden är i centrumet är ett av de centrala temana i HRT:s strategiarbete. 

Sammandrag av strategienkäten