Framtidens kollektivtrafik är intelligent, hållbar och trygg enligt HRT:s nya strategi

HRT:s nya vision 2025, som styrelsen godkände 11.2, är följande: ”Kollektivtrafiken är det första valet och Helsingforsregionen är vägvisare för intelligent, hållbart och tryggt resande”. Visionen betonar i allt högre grad HRT:s viktiga roll som främjare av hållbara färdsätt och fungerande stadsmiljö. I bästa situation sköts över hälften av trafikökningen som grundar sig på befolkningstillväxten i Helsingforsregionen med kollektivtrafiken.

”Jag är mycket nöjd med HRT:s nya strategi. Vår målsättning är att öka kollektivtrafikens färdsättsandel med flera procentenheter före år 2025. Detta utmanar oss till att hitta nya lösningar som är lämpliga för våra kunder. Betydande ändringarna under de kommande åren såsom Ringbanan, Västmetron, ändringar i taxesystem och konkurrensutsättning av tågtrafiken kompletteras med vårt nya kundprogram.  Syftet med alla dessa kommande ändringar är att förbättra kundens serviceupplevelse så att kollektivtrafiken verkligen skulle vara det första valet nu och också i fortsättningen”, konstaterar verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

”Strategiarbete utfördes från första början i samarbete med intressentgrupper, kunder, beslutsfattare och HRT:s personal”, berättar direktör för kollektivtrafikenheten Tero Anttila som ledde projektet. Aktiv medverkande av strategiambassadörer från varje avdelning och strategiworkshopar med olika personalgrupper kompletterades med öppen kommunikation om processen på HRT:s intranet. Som bas för strategiarbetet fungerade HRT:s nya värden: kundinriktning, samarbete, kontinuerlig utveckling och miljöansvar.

Om framtidsutsikter utfördes en enkät för personalen med temat "hurdan är ideal kollektivtrafik år 2025”. Likadan enkät utfördes också för kunder i oktober–november på hsl.fi, eftersom man vill i den nya strategin betona i allt högre grad att kundens hela reskedja tas i beaktande samt att tjänster utvecklas tillsammans med kunder.  Nästan 1 000 av HRT:s kunder svarade på enkäten. Kunderna önskade allt starkare stomlinjenätverk, tvärgående linjer, täta turintervaller, förmånliga biljetter och trygg kollektivtrafik. Dessa teman är centrala i den nya strategin.

I tillägg till vision och basuppgift definierades sex strategiska målsättningar för HRT i strategiarbetet:

1. Kundernas reskedja baserar sig på kollektivtrafikens stomlinjenät och smidiga anslutningsförbindelser.
2. Vi erbjuder våra kunder uppdaterad information före och under resan samt tydliga biljetter till rimligt pris som är lätt att använda.
3. Trafiksystem som baserar sig på spårtrafiknät förtätar samhällsstrukturen och gör regionen mer lockande.
4. Vi styr trafikökningen till kollektivtrafik, cykling och gång.
5. Vi ökar andelen av utsläppssnål trafik i kollektivtrafiken.
6. Vi förbättrar kollektivtrafikens kostnadseffektivitet och förstärker hållbarhet av finansieringsbasen för hela trafiksystemet.

HRT kommer i sin nya strategi att satsa kraftigt till utvecklingen av stomlinjenätet som gör kollektivtrafiken mer lockande och enkel att använda.  Andelen av utsläppssnål trafik höjs från det nuvarande läget.  De nya mätarna koncentrerar sig speciellt på uppföljning av bussarnas utsläpp och energieffektivitet. HRT:s centrala målsättning är att öka färdsättsandelen av hållbart resande mera än bilåkningen ökar.

”För att kunde förverkliga vår målsättning, förutsätter det ansträngningar och samarbete av alla aktörer i branschen”, konstaterar Tero Anttila.

I samband med verksamhetsstrategi definierades också för första gången HRT:s personalstrategi.  Personalstrategins vision är "Vi är entusiastiska och engagerade i samarbete och utveckling. Vi gör vårt arbete kund- och lösningsfokuserat.”

Styrelsen godkände strategierna i sitt möte 11.2. Verksamhetsstrategi som styrelsen godkände kommer att fungera som utgångspunkten för verksamhets- och ekonomiplan för år 2015–2017 som förbereds nu. I samband med planen får kommunerna ge sina utlåtanden om den nya strategin.  Slutgiltigt godkänner samkommunsstämman HRT:s strategi på hösten 2014.  Den föregående styrelsen godkände HRT:s värden år 2012.  De är kundinriktning, samarbete, kontinuerlig utveckling och miljöansvar.

HSL:n toimintastrategia

HSL:n toimintastrategia, tausta-aineisto

HSL:n henkilostostrategia

HSL:n henkilostostrategia, tausta-aineisto