HRT:s styrelsebeslut 11.2

Föredragningslistan kan läsas här (på finska): http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359.HTM

Anbudsförfarandet för busstrafiken i Kyrkslätt och Sibbo
Styrelsen valde trafikföretag Nurmijärven linja och Pohjolan liikenne för att sköta busstrafiken i Kyrkslätt. Trafikföretaget Pohjolan liikenne valdes för att sköta busstrafiken i Sibbo.  Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-2.HTM.

Linjenätsplan 2015 för Vanda
Styrelsen beslöt att bordlägga linjenätsplan 2015 för Vanda för att behandlas i följande möte. Linjenätsplanen anknyts till ibruktagandet av Ringbanan.  Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-3.HTM.

Byggande av små projekt för kollektivtrafiken 2015–2017
Styrelsen föreslår anslag för HRT:s medlemsstäder för byggande av små projekt för kollektivtrafiken för de kommande åren i enlighet med framställningar.

Fri reserätt till Gymnaestrada 2015-evenemang
Styrelsen beviljade deltagare och arrangörer i Gymnaestrada 2015-evenemanget fri reserätt i HRT-trafiken under evenemanget. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-9.HTM.

Biträdande tjänster för biljettkontroll
Styrelsen valde Securitas Ab som leverantör av biträdande tjänster för biljettkontroll. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-10.HTM.

Prissättning av tidtabellsböcker
Styrelsen beslöt att ett självkostnadspris kan definieras för tidtabellsböcker så att priset täcker totalkostnaderna för produceringen av boken. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-11.HTM.

HRT:s strategi och personalstrategi
Styrelsen godkände HRT:s verksamhets- och personalstrategi. Om ärendet meddelas separat. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-12.HTM och http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-13.HTM.

Behandling av rättelseyrkande
Styrelsen förkastade Olli Lahtis rättelseyrkande rörande trafikeringsplanen 2014–2015. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-14.HTM.

Uppföljning av kollektivtrafikens servicenivå
Styrelsen antecknade ärendet för kännedom. Länk till framställningen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-15.HTM.

Sammandragsrapport om intern kontroll 2013 och kontrollplan 2014
Styrelsen antecknade för kännedom sammanfattningsrapport om intern kontroll och kontrollplan. Länkar till framställningarna: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-17.HTM och http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2014359-18.HTM.

Miljökonsekvensbedömning av spårförbindelseprojekt i Östersundom
Styrelsen antecknade för kännedom HRT:s utlåtande om behov av miljökonsekvensbedömning (MBK) av spårförbindelseprojekt i Östersundom.