Utkast till ett nytt spårvagnslinjenät är färdigt

HRT:s mål är ett tätt och enkelt uppfattat linjenät som betjänar så många passagerares behov som möjligt.

Utkastet till spårvagnstrafikens linjenätsplan för år 2014–2024, som HRT har utarbetat sedan i höstas, har nu blivit färdigt. Linjenätet har bevarats nästan oförändrat i årtionden men nu är det dags att förnya linjenätet eftersom Helsingfors stadskärna ändras i en snabb takt. Trafiken i centrum ökar bl.a. för att i tidigare hamnområden på Busholmen och Ärtholmen byggs nya bostads- och arbetsplatsområden som är planerade att basera sig på spårvagnstrafiken. Inom de närmaste åren påverkar också Ringbanan och Västmetron hur man reser i stadskärnan.

Utkastet har utarbetats genom att lyssna på invånarna

HRT har utarbetat utkastet från första början i tät interaktion med invånarna.  Passagerarna har fått möjligheten att berätta sina åsikter om planer i arbetets olika skeden både i invånarkvällar och genom en blogg som grundades för planeringen.

”Det första skedet för intensiv interaktion var i november–december då två olika linjenätsalternativ och det så kallade basalternativet var till påseende”, berättar HRT:s kollektivtrafikplanerare Lauri Räty. ”I linjenätsalternativ A och B presenterade vi lösningar, därav vi ville ha respons från invånare och anvisningar för fortsatt planering.”

”På basis av det där skedet utarbetades utkastet till linjenätsplan, där många saker framförda i responser hade beaktats, bl.a. förbättring av tvärgående trafik, tydliga stamförbindelser till stadskärnan och enhetliga turintervaller på olika linjer.”

”HRT presenterade utkastet senast i februari och också då samlade vi respons för att försäkra om något hade blivit obeaktat. På basis av respons kan utkastet ännu avslipas innan HRT:s styrelse godkänner det på hösten.”

”I planen är det fråga om en helhet där många saker påverkar varandra”, påpekar Räty. ”Det är fråga om kompromiss där ändring av en sak betyder ofta försvagning av en annan sak. Då måste man välja den lösning som förorsakar mindre olägenhet.”

Nästa steg är att utkastet skickas ut på remiss till HRT:s medlemskommuner.

Trafiken blir tätare, passagerarantalet ökar

I utkastet förblir endast rutter för linjer 4 och 10 oförändrade. Linje 1 trafikerar i framtiden från Eira via Tölö till Kottby. Rutten för linje 2 förlängs i sin norra ände till Böle. Linje 3 fortsätts till Mejlans och en ny linje 5 kommer att betjäna Skatuddens terminal.

Linjenätet utvidgas till nya områden då linje 6 trafikerar först från Sandviken till Varvstranden och senare till Ärtholmen, linjerna 7 och 8 från Utterhällen till Västra terminalen och linje 9 från Böle till Ilmala.

I och med förnyelser får stadskärnan ett ännu starkare spårvagnsnät där resandet är enkelt tack vare täta turintervaller. Med några linjer kan man resa behändigt tvärs staden. HRT planerar att förnyelserna sker stegvis under åren 2017–2024. Tidtabellen för ändringar beror bl.a. om när spårvägarna på Medelhavsgatan, Grejusgatan och Böle bro blir färdiga och när fattar man beslutet om kollektivtrafiklösningen i Kronbergsstranden.

HRT uppskattar att spårvagnstrafikens passagerarantal ökar i och med förnyelser då passagerarna byter bussar till spårvagnar. Också ökat antal omstigningar påverkat antalet påstigningar.

HRT har räknat att trafikeringskostnaderna enligt linjenätsplanens nätverk skulle vara ca 53,1 miljoner euro om året. Detta är ca 0,82 miljoner euro mindre än i basalternativ där endast mindre ändringar skulle göras i det nuvarande linjenätet genom att utvidga det till nya bostads- och arbetsplatsområden.

Eftersom trafikens kostnadseffektivitet blir bättre, är det möjligt att öka antalet avgångar. Trafiken blir tätare särskilt i dags- och kvällstrafiken. Tillräckligheten av kapacitet under rusningstider tryggas i framtiden med lite större spårvagnar.

Mer information:
Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering, tfn 050 555 2932
Gruppchef Arttu Kuukankorpi, tfn 040 505 2226
Kollektivtrafikplanerare Lauri Räty, tfn (09) 4766 4366

Mer information om linjenätsplan för spårvagnstrafiken