Intäkter från kilometerskatt ska vara en del av trafiksystemets finansieringspaket i Helsingforsregionen

Prissättning som baserar sig på användning av trafiken ska utvecklas också i Finland. Med prissättningen kan man styra och uppmuntra människorna att välja hållbara, trygga och miljövänliga färdsätt. Ur Helsingforsregionens synvinkel är det ytterst viktigt att den möjliga prissättningen av trafiken och dess intäkter är en del av åtgärds- och finansieringspaket för utveckling av trafiken i regionen.

HRT:s styrelse stöder huvudsakligen kommunikationsministeriets arbetsgrupps linjedragningar gällande den riksomfattande kilometerskatt som skulle ersätta fordon- och bilskatt. Om beskattning av personbil ändras så att den baserar sig helt på användningen, ändras människornas resvanor och utnyttjande av trafiksystemets kapacitet blir effektivare.

”Intäkter från kilometerskatt ska riktas till att utveckla den regionens trafiksystem där skatten har uppburits. Detta är särskilt viktigt i Helsingfors metropolområde så att vi kan svara på kollektivtrafikens växande efterfrågan ja trygga underhåll och förbättring av trafiknätet", konstaterar Sini Puntanen, direktör för HRT:s trafiksystemavdelning.

Med kilometerskatt kunde man öka användning av kollektivtrafiken speciellt i Södra Finland och stadsliknande kommuner där kollektivtrafikutbudet är omfattande. Detta skulle minska stockningar i växande Helsingforsregionen och därmed skulle kollektivtrafiken och godstrafiken löpa smidigare.  Också den som åker bil drar nytta av mindre trafikstockningar.

Mer information:
Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
Direktör för trafiksystemavdelning Sini Puntanen, tfn 040 501 3362