Västmetron med sitt anslutningslinjenät för bilister till kollektivtrafiken

Västmetron skapar en snabb stamförbindelse från Södra Esbo via Drumsö till Helsingfors centrum och ända till Östra Helsingfors.

Anslutningslinjenät som har planerats i HRT erbjuder goda bussförbindelser både till metrostationer och också mellan de flesta av Esbos stadscentrum. Tillsammans ökar de kollektivtrafikens andel och minskar bilåkningen.

”Västmetrons positiva påverkningar syns i resor mellan Södra Esbo och Helsingfors centrum, men också mer omfattande regionalt”, säger HRT:s kollektivtrafikplanerare Jonne Virtanen. ”Enligt konsekvensbedömningar ökar Västmetron med sitt anslutningslinjenät kollektivtrafikens färdsättsandel med 1,1 procentenheter i regionen och lockar drygt 11 000 nya passagerare till kollektivtrafiken på vardagarna. Två tredjedelar av dem är användare av personbil och resten av dem användare av lätt trafik.”

Till exempel i pendlingstrafik reser man mycket tvärs Helsingfors centrum varför Västmetron gör kollektivtrafikresor mellan östra stadskärna och Södra Esbo eller Drumsö ännu mer lockande.

Tät trafik på centrala gator

Anslutningslinjenätsplan för Västmetron syftar till tydligt och effektivt linjenät som betjänar såväl anslutningsförbindelser som kommunernas interna resor och resor mellan kommuner. Flera busslinjer i Södra Esbo trafikerar med tätare turintervaller än nuförtiden. Antalet busslinjer har skurits ned men gångavstånden till hållplatserna förblir ännu rimliga.

”I HRT-området och flera andra europeiska stadsområden har man konstaterat att turutbud påverkar kollektivtrafikens attraktivitet mer än gångavståndet till hållplatsen. Därför har man skapat tätt trafikerade kollektivtrafikkorridorer där passagerare kan under de vanligaste trafikeringstiderna resa utan att titta på tidtabeller”, konstaterar Virtanen.

Nuvarande regionlinjer längs Västerleden och direkta förbindelser från Drumsö till Helsingfors stadskärna upphörs eftersom de är överlappande kollektivtrafikservice med metron. Från Drumsö bevaras dock bussförbindelse till Skillnaden. I Södra Esbo är Mattby och Hagalund i fortsättningen kollektivtrafikens centrala knutpunkter där man stiger om från buss till metro och tvärtom.

Linjenätsändringar på Drumsö påverkar även linjenät i Grinddal, Baggböle och Månsas i Helsingfors. Dessutom ändras förbindelser på Lövö och Granö som sköts nuförtiden med tvärgående regionlinjer mellan Helsingfors och Esbo. Eftersom busslinjenätet är en omfattande helhet, reflekteras ändringarna också busslinjer i kustbanans verkningsområde i Esbo och Grankulla.

När metron inte trafikerar, erbjuder nuvarande N-busslinjenätet förbindelser från Helsingfors centrum till Drumsö och Södra Esbos centrum samt till tätbefolkade områden. Nattbussarna trafikerar från måndag till torsdag och på söndagarna ungefär till kl. 1.30, nätterna efter fredag och lördag t.o.m. till kl. 4.00.

Invånarna med i planeringen

Invånarna har haft möjligheten att följa planens avancemang och kommentera planeringsprinciper och planutkast på en webblogg. Om blogguppdateringar har informerats separat dem som har anmält sig på en e-postlista. Planutkastet presenterades på nätet och i invånarkvällar i januari.

Materialet var till påseende också i pappersform på Drumsö bibliotek, Hagalunds bibliotek, Mattby bibliotek och Stensviks bibliotek samt i Västmetrons byrå. Invånarkvällarna arrangerades på Drumsö, i Hagalund, Mattby och Stensvik. Beroende av evenemanget deltog 50–200 personer i invånarkvällar.

Under kommenteringstiden fick man 1 707 respons via webben och 24 ställningstaganden. All respons har genomgåtts i HRT och planer har i responsens ljus granskats ännu en gång. Sammandrag av respons och ändringar som har gjorts i planutkastet på basis av dem presenteras i planrapporten.

HRT:s styrelse beslöt i sitt möte 15.4 att begära sina medlemskommuner om utlåtande om planutkastet till Västmetrons anslutningslinjenät före slutet av september 2014. Styrelsen beslutar om godkännande av linjenätsplanen senast i början av nästa år.