HRT förbereder närtågstrafikens konkurrensutsättning

HRT förbereder sig att konkurrensutsätta den interna närtågstrafiken i sitt område när direktupphandlingsavtalet med VR Group tar slut.

Förberedningen fortsätts så att förutsättningar för jämlik konkurrensutsättning och för att nya aktörerna kan komma in på marknaden kan beslutas under 2014 och HRT:s styrelse kan besluta om inledningen av anbudsförfarandet i början av 2015. Konkurrensutsatt trafik, som den vinnande operatorn sköter med materiel ordnad av HRT, inleds 2018.

HRT köper närtågstrafikens tjänster med över 70 miljoner euro årligen. Det nuvarande avtalet med VR tar slut i slutet av 2017. HRT är i lagen fastställd behörig myndighet för närtågstrafiken, som kan besluta om hur den ordnar den interna trafiken i sitt område.

Tågtrafikens kostnader ökar fortfarande då trafiken vid Ringbanan och vid fortsättningen av Esbos stadsbana inleds och samtidigt ny tågmateriel tas i bruk. ”HRT strävar efter kostnadsbesparingar och effektivare närtågstrafik som kan nås endast genom att konkurrensutsätta skötseln av trafiken. Samtidigt vill vi försäkra trafikeringens kvalitet och pålitlighet så att tågtrafiken behåller sin position som en attraktiv stomförbindelse för passagerare”, konstaterar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

”HRT kan nå sina mål då tjänsten produceras av en operator som koncentrerar sig på närtågstrafikens behov. Den kan vara VR Närtrafik eller en ny aktör som har skaffat sina erfarenheter på Europas redan öppna marknad.”

Genomskinlighet centralt i konkurrensutsättning

Att nya tågoperatorer kan delta i anbudsförfarandet, förutsätter det jämlika och genomskinliga förhållanden. Järnvägslag garanterar att marknadsledarens konkurrenter kan komma in på marknaden och får till sitt förfogande de nödvändiga utrymmena och tjänsterna för att sköta trafiken. Förutsättningar för fungerande konkurrens i Helsingforsregionen är möjligheten att använda depån i Ilmala och sköta trafiken på bannätet med jämlika villkor och kostnader. Tågtrafikens styrning och utbildning av tågpersonal har redan skilts från VR:s verksamhet.

För att man kan övergå smidigt till det nya avtalet, är det viktigt att arbetsmarknadsparterna kan redan i förväg avtala om villkor och förfaranden om den nuvarande personalen övergår till den nya operatorns tjänst. ”Högklassig tågtrafik behöver även i fortsättningen kompetent och motiverad personal vars ställning får inte äventyras vid konkurrensutsättningen”, påminner Rihtniemi.

Den nuvarande närtågstrafiken som HRT köper bildar en tillräcklig stor och självständig helhet ur trafikproduktionens synvinkel att den intresserar internationella operatorerna. Omfattningen av HRT:s interna trafik är ca 7 miljoner tågkilometer per år. HRT:s avsikt är att konkurrensutsätta närtågstrafiken som en avtalshelhet som innehåller trafikeringen och underhållet av de nya Sm5-tågen.

Beslutet om inledningen av anbudsförfarandet fattas i HRT:s styrelse i början av 2015. Det planerade anskaffningsförfarandet inleds med anmälnings- och förkvalsskedet, varefter genomförs det själva anbudsförfarandet mellan de anbudsgivare som uppfyller kraven. Anbudsförfarandet avgörs före slutet av 2016. När man jämför anbuden, används utöver priset även poängsättning av den erbjudna kvaliteten. I det nya avtalet finns betydande premier som baserar sig på trafikens uppfyllda pålitlighet och kvalitet.

Avtalsperioden är ca 10 år och man förbereder sig för inledningen av trafiken vid Centrumslingan. I konkurrensutsättningen kan man inte ännu förbereda sig för köp av närtågstrafik som kör utanför det nuvarande HRT-området. För närvarande kör VR zontrafik från Helsingfors till Riihimäki, Lahtis och Karis med direktupphandlingsavtal som har avtalats med kommunikationsministeriet. Detta avtal gäller fram till slutet av 2015.

Materielupphandlingar i granskning

Huvudstadsregionens Vagnpark Ab har redan upphandlat 41 schweiziska Stadler FLIRT-tåg och ytterligare ska man upphandla minst 13 och högst 34 dessa nya Sm5-tåg före det nya avtalet. Tågen behövs för trafiken vid Ringbanan och för att ersätta de gamla Sm1-tågen som ska tas ur trafik. Om de nya tågen upphandlas minimiantalet, renoveras VR:s gamla Sm2-tåg och de används särskilt i trafiken vid Kustbanan fram till 2028. Endast de nya tågen kan köra på tunnelsträckorna vid Ringbanan och Centrumslingan så i fortsättningen finns det inte behov för de gamla tågen på stadsbanorna.

Tåg som Vagnpark Ab äger och hur man sköter underhållet av dem är centrala frågor ur tågtrafikens konkurrensutsättnings synvinkel. HRT anser att VR:s nuvarande ställning som Vagnpark Ab:s största ägare förvränger konkurrensläget ur andra trafikföretagens synvinkel och att bolagets ägande ska arrangeras på nytt. HRT:s medlemskommuner äger nu sammanlagt 65 % av Vagnpark Ab.

En närmare jämförelse av olika alternativ för extra upphandlingar av materiel utarbetas och det slutliga beslutet om en investering av t.o.m. över 200 miljoner euro för närtåg fattas på hösten 2014.

”Med noggrann förberedning av närtågstrafikens konkurrensutsättning och upphandling av ny, högklassig tågmateriel vill HRT försäkra verksamhetsförutsättningarna för högklassig, kostnadseffektiv och miljövänlig spårtrafik även långt in i framtiden”, sammanfattar verkställande direktör Suvi Rihtniemi.