Pålitlighet i HRT-områdets kollektivtrafik har förbättrats

HRT utvärderar kollektivtrafikens pålitlighet med olika mätare. Pålitligheten följs såväl vad gäller genomförda avgångar som med enkäter riktade till passagerare och invånare. Passagerarnas tillfredsställelse med kollektivtrafiken mäts med HRT:s kundnöjdhetsenkät och tillfredsställelse av invånare i HRT-området med den internationella BEST-undersökningen.

”Alla våra undersökningar visar att kollektivtrafikens pålitlighet har förbättrats. Detta skapar goda förutsättningar för att kollektivtrafikens popularitet ökar även i fortsättningen”, säger Antti Vuorela, chef för HRT:s Operativa undersökningar-grupp.

Enligt både passagerare och invånare har kollektivtrafikens pålitlighet förbättrats betydligt under de två senaste åren. Enligt kundnöjdhetsenkät har kollektivtrafikens punktlighet förbättrats under den två år långa granskningsperioden med 11 procentenheter. Ökning av invånarnas tillfredsställelse har varit ännu betydligare, år 2013 var antalet nöjda invånare 24 procentenheter större än jämförelseåret 2011. År 2013 var 76 % av kunderna nöjda med pålitligheten och 78 % av invånarna sammanlagt. För invånarnas tillfredsställelse får man jämförelsematerial också från andra länder. Enligt BEST-undersökningen var HRT-områdets invånare nöjdaste med kollektivtrafikens pålitlighet av alla deltagarstäder.

Genom att granska de genomförda avgångarna inser man att särskilt tågtrafikens pålitlighet har förbättrats betydligt under de två senaste åren. Även trenden med de andra trafiksätten har varit huvudsakligen stigande. Arbetsnedläggelser i buss- och tågtrafiken som drabbade HRT:s trafik i höstas påverkar de genomförda avgångarna år 2013.  Bussarnas pålitlighet har upplevt nedgång jämfört med fjolåret p.g.a. arbetsnedläggelsen, men passagerarnas och invånarnas tillfredsställelse har ökat trots arbetsnedläggelser.

Att kollektivtrafikens pålitlighet har förbättrats är en summa av många delfaktorer. Smidigare vintertrafik under de senaste åren har påverkat att kollektivtrafikens pålitlighet har ökat. Också Hastus-system som togs i bruk år 2011 för regiontrafikens tidtabellsplanering har underlättat planering av körtider och således förbättrat kollektivtrafikens pålitlighet.