HRT undersöker hur Ringbanan och Västmetron påverkar resandet

HRT inleder en undersökningshelhet där utreds hur Ringbanan och Västmetron påverkar resandet i Helsingforsregionen. I det första skedet genomförs under hösten tre separata undersökningar: reseundersökning, resvaneundersökning och infartsparkeringsundersökning.

”Vårt syfte är att få mångsidig och pålitlig information om invånarnas resor i Helsingforsregionen både nu och efter dessa två betydande spårtrafikprojekt har genomförts”, säger HRT:s trafikforskare Pekka Räty.

Reseundersökning

I årets 2014 reseundersökning utreds resor inom Ringbanans influensområde som har kollektivtrafik som en del av resan samt alla sådana resor som inleds från eller slutas till flygplatsen.

”Vi utreder minst 15 år gamla passagerares resor och resornas riktningar före trafikeringen på Ringbanan inleds. Reseundersökningen kommer att genomföras på nytt i både Ringbanans och Västmetrons influensområde efter att Ringbanan har tagits i bruk men Västmetron inte ännu är i bruk”, berättar Pekka Räty.

Till reseundersökningen rekryteras passagerare genom att dela ut inbjudningskort i kollektivtrafikmedel och på flygplatsen. Genom webblänken eller QR-koden i inbjudningskortet kan man delta i undersökningen redan under resan t.ex. med mobiltelefon. Kort delas ut fr.o.m. 1.9 på bussar inom Ringbanans influensområde i samband med HRT:s kundnöjdhetsundersökning, fr.o.m. 8.9 i närtåg i samband med biljettslagsundersökning och senare på några U-busslinjer och på flygplatsen.

Resvaneundersökning

”Med resvaneundersökningen samlar vi information om invånarnas resvanor och bakgrundsfaktorer som påverkar dem före trafikeringen på Ringbanan och med Västmetron inleds.  Alla vardagsresor granskas oberoende av färdsättet”, förklarar Räty.

Resvaneundersökningen genomförs för det mesta som internet-enkät. Undantaget är under 15-åriga, som behöver tillstånd av förälder för att delta, samt personer som fyllt 65 år. För dem utförs enkäten som telefonintervju. Alla som har valts till undersökningen skickas på förhand bakgrundsmaterial som gör det snabbare att svara på enkäten.

Undersökningstiden är fr.o.m. mitten av september ända till slutet av november. Samplet består sammanlagt av ca 40 000 invånare från Helsingforsregionens 14 kommuner. Undersökningen genomförs på nytt först efter både Ringbanan och Västmetron har varit i bruk en tid.

Infartsparkeringsundersökning

Med infartsparkeringsundersökningen skaffas information om hur och varför infartsparkeringen används i Helsingforsregionen samt om hur man gör resor i anknytning till den. Också denna undersökning genomförs på nytt efter trafikeringen på Ringbanan och med Västmetron har etablerat sig.

Undersökningen genomförs genom att på förmiddagarna dela ut undersökningsblanketter till bilar och cyklar på infartsparkeringsområden fr.o.m. andra veckan i september. Blanketter delas ut sammanlagt 12 000, hälften till bilar och hälften till cyklar. Man kan svara på enkäten på internet eller genom att returnera blanketten per post. Fältarbeten blir färdiga före slutet av september.

Mer information om undersökningar