HRT:s delårsrapport 2/2014: Recessionen minskar kollektivtrafikresor och biljettintäkter

Den svaga ekonomiska tillväxten påverkar också HRT:s och kommunernas ekonomi. Försämrat sysselsättningsläge syns i minskat passagerarantal och mindre biljettintäkter.

På basis av uppgifter från i slutet av augusti kommer kollektivtrafikens passagerarantal minska med drygt en halv procentenhet från år 2013. Biljettintäkter uppskattas bli knappt två procent mindre än beräknat i år. Verksamhetskostnaderna uppskattas bli klart mindre än budgeterat varför HRT uppskattar att räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett underskott på 1,4 milj. euro, då man i budgeten hade förberett sig på ett underskott på 8,3 milj. euro.

”De dåliga ekonomiska utsikterna minskar HRT:s medlemskommuners möjligheter att satsa på utvecklingen av kollektivtrafiken. Det ekonomiska läget för med sig trycket att höja biljettpriserna mer än kostnadsnivån stiger samt att justera kommunandelarna uppåt om man vill bevara kollektivtrafikens nuvarande servicenivå”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi. Ungefär hälften av HRT:s verksamhetsintäkter kommer från ägarkommunerna och hälften från biljettintäkterna.

År 2014 görs uppskattningsvis knappt 350 miljoner kollektivtrafikresor i HRT-området, ca 0,6 procentenheter färre än året innan. I början av året minskade passagerarantalet klart mera men på sommaren steg antalet igen en aning. Minskningen har varit störst i metro- och spårvagnstrafiken. I busstrafiken ökar regionresorna betydligt och en mindre ökning syns också på Vandas interna busslinjer. Däremot blir passagerarantalet på Helsingfors, Esbos och Kyrkslätts interna linjer samt på U-linjerna mindre än året innan. I närtågstrafiken väntas en måttfull ökning.

På basis av de senaste uppgifterna uppskattar HRT att årets 2014 verksamhetsintäkter blir 595,5 miljoner euro, dvs. en procent mindre än budgeterat. Medlemskommunernas kommunandelar är uppskattningsvis 290,2 miljoner euro. Biljettintäkterna beräknas uppgå till 287,7 miljoner euro, vilket är 1,8 procent mindre än budgeterat. Biljettpriserna höjdes i början av året i genomsnitt med tre procent.

Verksamhetskostnaderna uppskattas bli 589,1 miljoner euro, vilket är 12,6 miljoner euro, dvs. 2,1 procent mindre än budgeterat. I kostnaderna för kollektivtrafikens operativa verksamhet uppskattas uppstå besparingar på 13,4 miljoner euro. Besparingarna beror på att busstrafikens kostnadsnivå steg mindre än beräknat p.g.a. måttfull prisutveckling på bränslen och att tågtrafikens materielersättningar blev mindre än beräknat p.g.a. låg räntenivå.

HRT:s investeringsutgifter uppskattas vara 20,7 miljoner euro, 2,0 miljoner euro mindre än budgeterat. Av investeringsutgifterna används tre fjärdedelar till anskaffningar i anknytning till det nya biljett- och informationssystemet och underskridningen beror på att projektets några delhelheter flyttas till nästa år.


Mer information: verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 09 4766 4040