Samordning av markanvändning och trafik säkrar att trafiken löper smidigt

År 2050 finns det 2 miljoner invånare och drygt en miljon arbetsplatser i Helsingforsregionen. För att kunna säkra trafikens smidighet i växande regionen, ska markanvändningen förtätas och samordnas med trafiksystemet. När tjänster och boende koncentreras längs goda kollektivtrafikförbindelser, minskar resbehovet och området med goda trafikförbindelser utvidgas. Dessa riktlinjer finns i utkastet för trafiksystemplan som har utarbetats under ledning av HRT.

År 2050 görs 1,5 miljoner resor i regionens kollektivtrafik dagligen. Stomlinjenätet bildar basen för kollektivtrafiken, vilket betyder spårtrafik med täta turintervaller och kompletterande stombusstrafik. Tvärgående stomlinjer förbättrar förbindelser mellan regionens centrum då attraktiva knutpunkter för arbetsplatser och tjänster utvecklas. Med anslutningsbusslinjer säkras goda förbindelser också från mer omfattande område.

Fordonstrafikens prissättning är ett effektivt sätt att styra resor till kollektivtrafik, cykling och gång. Även om prissättningen ökar bilåkningens kostnader, är fördelarna uppenbara för alla väganvändare: när stockningarna är under kontroll, minskar restiderna. Prissättningens inkomster ska anvisas till utvecklingen av regionens trafiksystem.

Enligt trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) planeras och ordnas kollektivtrafiken som en helhet i hela regionen. Även om kollektivtrafikens ordningskostnader ökar i och med ökat antal resor, minskar kostnader per resa tack vare ett effektivare system.

”Res- och transportkedjorna fungerar bättre då hela regionens kollektivtrafik, infartsparkering, knutpunkter och biljettsystem planeras som en helhet. Även realtidsinformation om trafiken och trafikens störningskontroll ska förbättras”, betonar Suvi Rihtniemi.

Utveckling av infartsparkeringen sänker tröskeln att åka kollektivt. Infartsparkeringsplatser behövs mer så att det blir ett riktigt och attraktivt alternativ att lämna sin bil eller cykel till parkeringen. Finansiering av byggande och underhåll ska förnyas så att de sektorer som drar nytta av servicen också finansierar den.

Trafiksystemplan för Helsingforsregionen HLJ 2015 är en strategisk plan som granskar trafiksystemet som helhet. Planen har utarbetats i nära samarbete med regionens markanvändningsplan och bostadsstrategi anknuten till den. Planen har utarbetats att omfatta regionens 14 kommuner. HRT:s styrelse beslöt i sitt möte 21.10 att skicka utkastet ute på remiss.


Mer information:
verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
direktör för trafiksystemavdelningen Sini Puntanen, tfn 040 501 3362