HRT förbereder sig till stora kollektivtrafikändringar år 2015

Ringbanans tågtrafik som inleds i juli sätter i gång stora ändringar för år 2015 i Helsingforsregionens trafik. I augusti övergår busslinjerna i Vanda till tidtabeller och rutter som är anpassade till Ringbanans trafikering. Samtidigt inleds trafikering av ny stomlinje 560 mellan Nordsjö och Myrbacka. Det blir också ändringar till busslinjenätet i Esbo.

HRT:s kunder har kommenterat trafikeringsplan för år 2015–2016 aktivt på nätet. Kommenteringstiden var 18.12.2014–14.1.2015.

”Trafikeringsplanen fick nästan 500 kommentarer under en månad på HRT:s webbsidor. Kundernas kommentarer har beaktats i finslipning av trafikeringsplanen. Flesta kommentarer fick busslinjerna 22, 23 och 231 som trafikerar i Fågelberga i Esbo samt upphörande av busslinje 516 i Vanda”, berättar Arttu Kuukankorpi, gruppchef för linjenäts- och tidtabellsplanering.

Vid sidan om kommentering av den egentliga trafikeringsplanen har kunderna framställt önskemål om ökad trafikering bl.a. i nattrafik på Ringbanan och stomlinje 560, om fartygsterminalernas förbindelser i Helsingfors samt om förbindelser i norra Esbo och Köklax.

Linjenätet i Vanda förnyas

Då Ringbanans trafikering inleds, ersätts de nuvarande I- och M-tågen med I- och P-tåg. I-tåget kör Ringbanan på rutten Helsingfors – Dickursby – Flygplatsen – Vandaforsen – Hoplax – Helsingfors och P-tåget den motsvarande rutten medurs. Ringbanans tåg förbättrar avsevärt kollektivtrafikförbindelser till Helsingfors-Vanda flygplats. I- och P-tågen fungerar också som tvärgående förbindelse mellan östra och västra Vanda.

I mitten av augusti förnyas busstrafiken i Vanda helt. Rutter, tidtabeller och linjenummer ändras. Motsvarande ändringen sker i Esbo då Västmetron inleder trafikeringen år 2016 och anslutningslinjenätet tas i bruk. Busslinjenätförnyelse i Vanda har planerats i fyra regionala planprojekt och på basis av dessa har man utformat en linjenätsplan som omfattar hela Vanda.

Ringbanans tågtrafik och Vandas busslinjenät bildar en helhet såväl när det gäller ordnande av trafik som kostnader. Från HRT:s medlemskommuner begärdes utlåtanden om utkast till linjenätsplan för hela Vanda i samband med Ekonomi- och verksamhetsplan 2014–2016 på sommaren 2013. Efter remissen har man gjort flera ändringar till utkastet till linjenätsplan för att försäkra en fungerande helhet samt för att hålla kostnader på överenskommen nivå. De slutgiltiga tidtabellerna blir färdiga i maj.

Upphörande av busslinje 516 (Hagnäs – Månsas – Mårtensdal) fick mest motstånd av alla ändringar i Vanda. Trafiken upphörs eftersom för linje 516 finns ersättande förbindelser med hög turtäthet med omstigning, t.ex. närtåg eller Helsingfors busslinje 51. Bevarande av linjen skulle förutsätta ökad finansiering av kommunerna.

Stomlinje mellan Östra Helsingfors och Myrbacka

Stomlinje 560 (Rastböle – Nordsjö – Mellungsbacka – Gårdsbacka – Malm – Svedängen – Kungseken – Myrbacka) som inleder trafikeringen i augusti är en tvärgående genväg som förkortar restiden och erbjuder en utmärkt omstigningsförbindelse till Ringbanan. Linjen ersätter den nuvarande busslinjen 78 samt en del av metrons anslutningslinjer i Nordsjö. Det blir också ännu lättare att komma med buss till Svedängens friluftsområde. På längre sikt är det möjligt att fortsätta linjen från Myrbacka ända till Mattby.

De mest betydande ändringarna för busslinjenätet i Esbo sker i förbindelser från södra Esbo till Otnäs, Munksnäs, Mejlans, Böle och Hagnäs. Upphörande av busslinje 231 ersätts i Vallberget och Fågelberga med ruttändringar för anslutningslinjer 22 och 23 samt med busslinje 510 som trafikeras med omfattande trafikeringstider. Trafiken på nattlinje 231N bevaras, även om rutten ändras en aning i Mäkkylä. Busslinjerna 503, 504 och 505 upphörs i början av hösttrafik och ersätts med en ny linje 551 Böle – Mejlans – Westendstationen. Busslinje 551 trafikeras på vardagarna under rusningstider med 10 minuters mellanrum. Till busslinje 551 finns goda omstigningsförbindelser från Västerledens regionlinjer på Westendstationen och Björnholmsknuten.

Att närbusslinje 237 delas till linjer 36 (Kånala – Gamlas – Magnuskärr – Britas) och 237 (Smedjebacka – Mäkkylä – Alberga) fick beröm i flera kommentarer. I och med ändringar kan man förbättra anslutningsförbindelser från Mäkkylä till Sockenbacka station samt förbättra linjens pålitlighet.

HRT följer aktivt hur linjenät, som förnyades på hösten 2014 i Sibbo och Kyrkslätt fungerar. Kyrkslätt kommun har framställt besparingar till trafikering och HRT fungerar möjligheter för besparingar på våren 2015. I Kervo är den enda betydande ändringen att rutten för busslinje 973 förkortas i Vanda.

Vad är trafikeringsplan?

Trafikeringsplanen som utarbetas årligen innehåller de centrala rutt- och servicenivåändringar som kommer att genomföras. Den årliga planen gäller fr.o.m. i början av den kommande sommartrafikperioden ända till slutet av vintertrafikperioden året därpå.

HRT har utarbetat planen i samarbete med kommunernas kollektivtrafiksakkunniga, representanter för skolväsende och trafikföretag. Invånarna kan delta genom att kommentera planer på HRT:s webbsidor. HRT:s styrelse godkänner trafikeringsplanen. Kostnadsändringar som planen för med sig baserar sig på ekonomi- och verksamhetsplan som samkommunsstämman har godkänt.

Mer information:
avdelningsdirektör Tero Anttila, tfn 050 555 2932.
gruppchef för linjenäts- och tidtabellsplanering Arttu Kuukankorpi, tfn 040 505 2226.