HRT:s styrelse betonar gemensam förbindelse till utveckling av trafiksystemet

Ett fungerande trafiksystem tryggar smidiga och mångsidiga resmöjligheter, minskar trafikens olägenheter och främjar regionens konkurrenskraft. I växande region förutsätter detta höjning av servicenivå för kollektivtrafik, cykling och gång. Dessutom ska man utnyttja informations- och styrningsmedel effektivt samt se till logistikens behov och att vägtrafiken fungerar.

Dessa linjedragningar ingår i trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) som HRT:s styrelse godkände i sitt möte 3.3. Utgångspunkten för planeringen har varit att det år 2050 finns 2 miljoner invånare och över en miljon arbetsplatser i regionen.

Syftet är att styra ökat resbehov p.g.a. befolkningstillväxt till kollektivtrafik, cykling och gång.   Då byggande koncentreras vid goda kollektivtrafikförbindelser och till trafikens knutpunkter samt kompletterande byggande prioriteras, förtätas stadsstrukturen. Detta stödjer hållbart resande samt minskar behovet att resa och trycket för ökad vägtrafik och förbättrar på så sätt hur väl näringslivets transporter fungerar.

Med fordonstrafikens prissättning kan resor styras till kollektivtrafik, cykling och gång. Prissättningen ökar bilismens kostnader en aning men utan ibruktagande av prissättningen stockar sig vägnätet, vilket stör alla som rör sig på vägarna och även hur väl godstrafiken fungerar.

”Utredning av fordonstrafikens prissättning och närmare genomförandesätten i regionen inleds före sommaren. Eventuella avkastningar ska riktas till utvecklingen av regionens trafiksystem”, betonar Suvi Rihtniemi. Ibruktagande och genomförandemodell av eventuell fordonstrafikens prissättning beslutas separat som en del av finansieringsbasen för hela trafiksystemet.

I trafiksystembeslutet har också listats prioritetsordningen för utvecklingsprojekt för infrastruktur som borde inledas före år 2025. På listan finns projekt som är viktiga för regionens konkurrenskraft. Centrumslingan är sjätte på listan.

”Statsrådets beslut från förra veckan att lämna startpengar för Centrumslingan bort från pågående årets tilläggsbudget påverkar inte ordningen på HLJ-listan. Vi utgår från att MBT-intentionsavtalet och dess justering från förra hösten mellan kommuner och staten gäller fortfarande. Det är viktigt att staten i fortsättningen bevisar att den förbinder sig att följa avtalet och främjar det målmedvetet. Detta är väsentligt så att vi kan trygga metropolområdets konkurrenskraft”, konstaterar Rihtniemi.

HLJ 2015 har utarbetats i nära samarbete med regionens markanvändningsplan och bostadsstrategi anknuten till den. Byggande och trafik granskas i planer som helhet som består av 14 kommuner. Helsingforsregionen utvecklas som enhetligt metropolområde där finns en harmonisk och ekoeffektiv samhällsstruktur.

HRT:s styrelse skickar trafiksystembeslutet via KUUMA-styrelsen till KUUMA-kommuner för beslutsfattande. Markanvändningsplan och bostadsstrategi går via Helsingforsregionens samarbetsmöte till kommuner för godkännande. På basis av de godkända planerna förhandlas åtgärder för MBT-intentionsavtalet för år 2016–2019 och resurser för att genomföra dem.

Mer information:
verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884
direktör för trafiksystemavdelningen Sini Puntanen, tfn 040 501 3362

Prioritetsordningen för utvecklingsprojekt för infrastruktur som borde inledas före år 2025:

1a. Små kostnadseffektiva åtgärder KUHA *
1b. Helsingfors stadskärnas spårvägsnät
2. Förbättring av Kervovägen Lv 148
3. Böles västra tilläggsspår
4. Böle–Riihimäki-bansträcka, fas 1 *
5. Metro Mattby–Stensvik + väg- och gatuarrangemang *
6. Centrumslingan *
7. Klövskogs omfartsväg Lv 132 *
8. Hyryläs östra omfartsväg, fas 1 *      
9. Funktionell förbättring av Helsingfors bangård (HELRA)      
10. Utveckling av huvudvägnätets uppföljnings- och styrningssystem           
11. Medelstora vägpaket (kollektivtrafikens konkurrenskraft på vägnät, fordonstrafikens stockningskontroll)
12. Logistikens förbindelsebehov i Mellersta Nyland, fas 1
13. Esbos stadsbana (Alberga–Esbo centrum)      
14. Spårjokern      
15. Rödsands station
16. Ring I, fas 2

Om något projekt inte framskrider, får det inte vara ett hinder för genomförandet av de följande projekt i ordningen.

* Stora infrastrukturprojekt och projekt för att främja boende som har nämnts i avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner.

www.hsl.fi/sv/hlj-trafiksystemplan-helsingforsregionen