HRT, VR och Vagnpark Ab ingick ett intentionsavtal om nytt närtågstrafikavtal

HRT, VR och Vagnpark Ab har ingått ett intentionsavtal om närtågstrafikeringen för år 2016–2021. På basis av intentionsavtalet utarbetar parterna under hösten ett nytt femårigt avtal som är meningen att träda i kraft 1.4.2016. Det nya avtalet behandlas och godkänns i HRT:s styrelse i början av 2016.

VR:s förslag ger HRT besparingar på sammanlagt ca 30 miljoner euro under avtalsperioden på fem år jämfört med den nuvarande prisnivån. Besparingen är av samma storlek som fördelar som HRT uppskattar att konkurrensutsättningen för med sig, dvs. prissänkning på 15 procent jämfört med den nuvarande nivån.
 
”Det nya avtalet är ett bra exempel på hur HRT:s åtgärder för att öppna konkurrensen för med sig konkreta fördelar för passagerare redan nu. Dessutom kan vi förbereda oss på den kommande konkurrensutsättningen mer behärskad och med mindre risker ur alla parters synvinkel. Då konkurrensutsättningen genomförs först efter ändringarna i bannätet, skötseln av trafiken och biljettsystemet, är förhållanden för eventuella konkurrenter stabilare än nu”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.
 
”Intentionsavtalet är viktigt för VR då det tryggar arbetsfreden i VR:s närtågstrafik ända till 2021. VR Närtrafik har förnyat sin verksamhet betydligt under de senaste åren och vi har gjort väldigt mycket arbete och effektivering med våra anställda för det nya HRT-avtalet. Vi fortsätter med HRT att utveckla trafikens kvalitet, särskilt punktlighet”, säger VR:s närtrafikschef Topi Simola.
 
I intentionsavtalet beslöts också att användningen av depån i Ilmala tryggas för konkurrens med ett långt hyreskontrakt. Detta är en central förutsättning för förverkligandet av jämlik konkurrensutsättning.
 
Det nya avtalet snabbar för sin del upp ibruktagandet av ny tågmateriel. Före slutet av 2017 trafikeras all HRT-tågtrafik med de violetta Flirt-tågen. Biljettförsäljning på tåg tar slut i början av 2017. HRT fortsätter förberedelser för tågtrafikens konkurrensutsättning och den konkurrensutsatta tågtrafiken inleds på sommaren 2021.