HRT:s delårsrapport 2/2016 visar ett bättre resultat än beräknat

Kollektivtrafikens passagerarantal har stigit inom HRT-området: fram till slutet av augusti var tillväxten från föregående år 1,7 procent. Även för hela året beräknas ökningen vara lika stor, vilket skulle innebära över 365 miljoner kollektivtrafikresor per år.

Även biljettintäkterna ökar. Biljettintäkterna beräknas uppgå till 329,2 miljoner euro, vilket överträffar budgeten med 2,2 procent och fjolåret med 7,2 procent. I budgeten har redan inberäknats den uppskattade effekten av biljettprishöjningarna. Biljettpriserna höjdes i början av året med i genomsnitt 4,9 procent.

Resultatet för år 2016 ser allt som allt bra ut i ljuset av den andra delårsrapporten, eftersom även kollektivtrafikens kostnadsnivå ser ut att fortsätta sjunka. Den uppskattade kostnadsnedgången är för närvarande -0,2 procent. Nedgången började i fjol, då kollektivtrafikens driftskostnader minskade för första gången under HRT:s historia. Inemot 80 procent av HRT:s verksamhetskostnader är trafikeringskostnaderna.

”HRT:s resultat ser för närvarande bra ut, men ännu går det inte att dra en lättnadens suck, eftersom stora infrakostnader kommer nästa år. Under oktober bereds den slutliga budgeten för nästa år och i samband med det granskas de kostnader som överförs till nästa år samt det slutliga behovet av att höja priserna", konstaterar den verkställande direktören Suvi Rihtniemi.

Allt som allt beräknas omkostnaderna stanna på 624,1 miljoner euro i år, vilket skulle underskrida budgeten med 30,1 miljoner euro. Besparingarna uppkommer i regel från det att priserna på drivmedel och räntenivån har varit på en låg nivå i början av året. Dessutom syns det i siffrorna att amorteringarna på västmetrons infrakostnader flyttas till nästa år. I budgeten hade man förberett sig för en ökad kostnadsnivå på i genomsnitt 1,7 procent.

Verksamhetsintäkterna beräknas vara 638 miljoner euro, vilket är 1,4 procent mindre än budgeterat. Resultatet för räkenskapsperioden kommer enligt uppskattningen att uppvisa ett överskott på 4,4 miljoner medan man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 17,5 miljoner. Skillnaden beror i huvudsak på inbesparingar i kollektivtrafikens driftskostnader, som uppskattas uppgå till 11,4 miljoner euro. Dessutom är orsaken den att infradebiteringarna som tas ut av HRT:s medlemskommuner överförs till kommande år på grund av västmetrons försening.

HRT:s investeringsutgifter uppskattas vara 36,6 miljoner euro, vilket underskrider budgeten med 10,3 miljoner euro det vill säga med 21,9 procent. Av investeringsutgifterna används tre fjärdedelar till upphandling i anslutning till förnyelsen av biljett- och informationssystemet och underskridandet beror på att vissa delhelheter överförs till nästa år.