HRT:s styrelsebeslut 25.10.2016

Föredragninslistan kan läsas här (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016441.

Fribiljett för synskadade och konduktörernas biljettförsäljning
Styrelsen beslöt bevilja fribiljetten för synskadade vars invaliditetsgrad är minst 50 % och som bor permanent i en HRT-kommun. Tidigare har man förutsatt att invaliditetsgraden är minst 90 procent. Styrelsen beslöt också att konduktörerna slutar sälja biljetter i närtågen 1.4.2017 om inget annat överenskoms med VR. Biljettförsäljningen slutar dock senast i juni 2017. Samtidigt slutar försäljningen av HRT:s biljetter också i de övriga VR:s försäljningskanaler dvs. på stationerna och i VR:s automater. Beslutet om när spårvagnsförarna slutar sälja biljetter görs senare, när åtgärderna för att ersätta förarnas biljettförsäljning har genomförts. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-2.

Biljettpriserna och övriga avgifter 2017
Styrelsen beslutar om biljettpriserna enligt förslaget. Om ärendet informeras separat. Länk till förslaget: : http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-3.

HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan för 2017-2019
Styrelsen beslöt om HRT:s ekonomi- och verksamhetsplan enligt förslaget. Om ärendet informeras separat (på finska). Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-4.

Ändring av budgeten för 2016
På grund av att västmetron är försenad föreslår styrelsen till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar minska bindande inkomststat i HRT:s kommunandelar för 2016 med en summa som motsvarar användningsersättning för västmetron dvs. 16 029 000 euro från 309 867 000 till 293 838 000 euro.  Styrelsen föreslår också att medlemskommunerna kompenseras den andel av användningsersättningen som var reserverad för västmetron. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-5.

Avtal mellan HRT och medlemskommunerna om elektroniska informations- och biljettförsäljningsenheter
Styrelsen godkände avtalsmodellen och föreslår till medlemskommunerna att varje medlemskommun gör ett avtal med HRT enligt modellen. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-6.

HRT:s och VTT:s avtal om smart kolsnål trafik
VTT föreslår till HRT ett ramavtal om smart trafik för 2017-2019. Styrelsen bemyndigade den verkställande direktören att förhandla med VTT om ett ramavtal för 2017 – 2019 vars högsta värde kan vara 3 milj. Om ärendet informeras separat (på finska). Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-7.

Anskaffning av materiel för Spårjokern
Styrelsen godkände anskaffandet av spårvagnsmateriel för Spårjokern så att HST beställer 29 st. spårvagnar från Transtech Oy genom att utnyttja optionen i gällande avtal om anskaffning av Artic-vagnar. Styrelsen beslöt att anskaffningens totala värde kan vara högst 107,9 miljoner euro. Om ärendet informeras separat (på finska). Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-8.

 

Biljettförmån för personalen utanför HRT-området
Styrelsen beslöt att HRT erbjuder sina anställda som bor utanför HRT-området biljettförmånen enligt förslaget från och med början av 2017. Länk till förslaget:  http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-9

 

Beviljande av avsked för Pirkko Lento och Ilkka Heinänen
Styrelsen beviljade avsked för direktören för avdelningen Passagerartjänster Pirkko Lento och ekonomi- och förvaltningsdirektören Ilkka Heinänen. Länkarna till förslagen (på finska):  http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-11 och http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-12.

 

Ändring av HRT:s organisation och instruktion samt ändringar i direktörtjänster
Styrelsen föreslår till samkommunsstämman att HRT:s organisation och instruktion samt direktörtjänster ändras enligt förslaget. Om ärendet informeras separat (på finska). Länkarna till förslagen (på finska): http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-13 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-14

 

Val av direktörer i den nya organisationen
Styrelsen beslöt om val av direktörerna enligt följande: Sini Puntanen ansvarar för direktörtjänsten i avdelningen Trafiksystemet och undersökningar, Tero Anttila för direktörtjänsten i avdelningen Kollektivtrafiken och Mari Flink för direktörtjänsten i avdelningen Kundrelationer och försäljning. Direktörerna för avdelningarna Teknologilösningar samt Förvaltnings- och strategitjänster kommer att rekryteras. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-15

 

HRT:s utlåtande till staten om landskapsreformen
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har bett om utlåtande om regeringens proposition angående landskaps- och social- och hälsovårdsreformen samt lagar angående dem. HRT ger ett utlåtande till ministerierna enligt vilket väghållningen, finansieringen och ansvaret ska förhandlas och klarläggas innan det egentliga lagförslaget. Dessutom är uppgifterna om fungerande av trafiksystem och trafiksäkerhet nu för allmänt beskrivna. Trafiksystemplaneringen av stadsregionerna ska inte höra till landskapets uppgifter, om kommunerna i den ifrågavarande stadsregionen inte har beslutat så. HRT anser också att trafiksystemplaneringen i Helsingforsregionen ska verkställas fortfarande av Helsingforsregionen. HRT betonar att kollektivtrafiksuppgifter som hör till kommunerna och deras samarbetsorgan ska inte ändras i detta sammanhang. Också ordnandet av spårtrafiken ska inte höra till landskapets uppgifter i Helsingforsregionen. Länk till förslaget: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-17.