Renare stadstrafik – HRT och Stara övergår helt till förnybara bränslen

Bussarna i huvudstadsregionen och största delen av Helsingfors stads arbetsfordon och lastbilar börjar använda biobränslen från avfall. Helsingforsregionens trafik HRT, Helsingfors stad och producenter av förnybara bränslen som är med i projektet visar vägen för kolneutral trafik. Projektet är internationellt sett betydande.

Helsingfors stads fordon och busstrafiken som HRT beställer övergår till att använda endast förnybara bränslen senast år 2020. Detta är banbrytande i världen.

Med i projektet från Helsingfors stad är affärsverket byggtjänsten Stara som administrerar största delen av stadens fordon.

”Övergång till biobränslen minskar betydligt utsläpp av koldioxid samt lokala utsläpp av små partiklar och kväveoxid.  Effekten ses tydligt på luftkvaliteten i Helsingfors centrum”, berättar Sami Aherva, enhetschef i Stara.

”Hållbart producerade biobränslen har en viktig roll i det att trafiken i Helsingforsregionen når utsläppsmålen. Med projektet BioSata kan övergången från fossila bränslen till förnybara bli snabbare”, säger HRT:s projektdirektör Reijo Mäkinen.

Att de viktiga aktörerna är med i projektet BioSata gör det möjligt att man snabbt kan övergå till biobränslen. HRT, Stara, UPM, Neste, Teboil, St1, Arbets- och näringsministeriet, föreningen för olje- och biobränslebranschen (Öljy- ja biopolttoaineala ry) och VTT tillsammans strävar efter att biobränslen används i så omfattande utsträckning än möjligt. Projektet är en del av huvudstadsregionens projekt Smart & Clean vars mål är världens mest lockande utsläppsfria resor.

Fördelen med de högklassiga flytande biobränslena är att de inte förutsätter nya fordon eller infrastruktur för fördelning av drivmedel. Närutsläppen kan minskas med biobränslen. Den förnybara dieseln minskar utsläpp av partiklar i de äldre bilarna och arbetsfordonen till och med en tredjedel. Biobränslen minskar utsläpp av växthusgas som bäst med 80-90 procent jämfört med de fossila bränslena.

”När man tar antalet fordon och tillämpningsobjekt dvs. bussar, lastbilar och arbetsfordon i beaktande, är projektet BioSata det största projektet av utvecklade biobränslen i Europa. Under projektets gång görs också uppföljningsmätningar. I mätningarna utreds bland annat bränslenas prestanda, effekter på närutsläppen och energieffektiviteten samt behovet av underhåll” säger VTT:s forskningsprofessor Nils-Olof Nylund som ansvarar för koordinering av projektet.

I HRT:s trafik i huvudstadsregionen kör ca 1 400 bussar som förbrukar ungefär 40 000 ton bränsle per år. Bränslemängden som Stara använder i sina egna fordon är ca 2 000 ton. I Finland produceras allt som allt ca 500 000 ton biobränsle per år.

Enligt den nationella energi- och klimatstrategin ska andelen biobränsle vara 30 procent i Finland 2030. Finland är bland de ledande länderna inom användning och utveckling av biobränslen från avfall.