HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2018-2020: nya stomlinjer, digitala tjänster och konkurrensutsättning av tågtrafiken

I framtiden görs allt fler kollektivtrafikresor i HRT-området på stomlinjer som har tät turintervall. Digitalisering av tjänster och biljetter fortsätter och konkurrensutsättning av närtågstrafiken påbörjas.

Kollektivtrafikens stomlinjenät i HRT-området blir starkare de närmaste åren när metrotrafiken till Esbo startar och HRT lanserar nya stombusslinjer. Målet är att snabbspårväg 550 från Östra centrum till Kägeludden öppnas för trafik under 2020-talet.

HRT:s viktiga mål de närmaste åren är att lansera nya digitala tjänster som gör användning av kollektivtrafiken lättare och enklare. Utvecklingsarbetet görs med användarcentrerat arbetssätt. Det innebär att kunderna deltar i planeringen ända från början.

Prissättningen och försäljningen av biljetterna förnyas. Nästa år tar HRT en ny zonmodell i bruk som baserar sig på zoner som är oberoende av kommungränser. När det blir möjligt att ladda resekorten på nätet och köpa olika biljetter i mobilen, kommer allt fler biljetter att köpas via mobilen eller på nätet.

HRT ordnar sin första konkurrensutsättning av närtågstrafiken 2018 – 2020. Det nya trafikeringsavtalet träder i kraft i juni 2021.

HRT fortsätter sitt arbete för att främja hållbar trafik. Målet är att kollektivtrafiken är nästan utsläppsfri vid 2025. Det förutsätter att antalet elbussar och användning av förnybara bränslen ökar. HRT:s etappmål är att det bränsle som 90 procent av den beställda trafiken använder är biobränsle vid slutet av 2019.

HRT utvidgas i början av planperioden när Tusby och Sjundeå ansluter sig till samkommunen 1.1.2018. HRT har startat planeringen av linjenätet i de nya medlemskommunerna.


HRT:s budget 2018

HRT uppskattar att verksamhetsintäkterna år 2018 är 718,3 miljoner euro vilket betyder en ökning på 7,7 procent jämfört med förra året. 2018 utgår biljettintäkterna 50,7 procent av HRT:s verksamhetsinkomster. HRT uppskattar att biljettintäkterna ökar med en knapp två procent från 2017.

Medlemskommunerna betalar till HRT i form av kommunandelar de utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller med övriga intäkter. I budgeten för år 2018 är kommunandelarna 337,8 miljoner euro och de utgör 47 procent av HRT:s verksamhetsinkomster.

2018-2020 beräknas statsunderstöd för kollektivtrafiken i stora stadsregioner uppgå till 4,9 miljoner euro vilket motsvarar en knapp procent av HRT:s verksamhetsintäkter.

HRT:s verksamhetsutgifter 2018 är sammanlagt 722,9 miljoner euro. Det är en ökning på 10,4 procent från året innan. De största kostnaderna, 511,1 miljoner euro, är kollektivtrafikens operativa kostnader.

HRT betalar ersättningar för användning av kollektivtrafikstruktur till medlemskommunerna. År 2018 är ersättningarna 141,5 milj. euro.

HRT:s investeringskostnader är 22,9 miljoner euro 2018. De största investeringarna, sammanlagt ca 11 miljoner euro, gör HRT i mobil- och nättjänster samt i utveckling av applikationer för kundrelationer och försäljning.