Beslut av HRT:s styrelse 29.10.2019

Biljettpriserna 2020

Styrelsen beslöt om biljettpriserna som börjar gälla fr.o.m. 1.1.2020 samt föreslår till kommunikationsministeriet att kontrollavgiften i kollektivtrafiken i HRT-området höjs till 100 euro. Dessutom beslöt styrelsen utreda hur olika rabatter påverkar studerandes och seniorernas resor och HRT:s biljettintäkter. Styrelsen utreder också hur förändringarna i biljettpriserna påverkar bekämpning av klimatförändringen.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)


Verksamhets- och ekonomiplan för samkommunen Helsingforsregionens trafik 2020–2022

Styrelsen föreslog till samkommunsstämman att den beslutar godkänna budgeten för 2020 samt verksamhets- och ekonomiplanen 2021-2022. Styrelsen beslöt också föreslå att samkommunsstämman beslutar att godkänna de bindande anslagen och inkomststaten för 2020.

Om ärendet informeras separat..

Länk till protokollet (på finska)

Ordnande av anbudsförfarande för miljöbonusen Y10 i busstrafiken

Styrelsen beslöt godkänna modellen där HRT ersätter bussföretag minskning av lokala utsläpp samt utsläpp av koldioxid och kvävedioxid om den har uppnåtts genom att använda avfallsbaserat bränsle och med andra åtgärder. Styrelsen beslöt också ordna ett separat anbudsförfarande så att bonusen kan tas i bruk februari 2020 samt att bemyndiga den verkställande direktören att godkänna de slutgiltiga anbudsdokumenten.  Styrelsen beslöt också rikta sammanlagt tre miljoner euro (+ moms) för tillämpningsperioden 2020 av miljöbonusen Y10.

Länk till protokollet (på finska)

Passagerarnas nöjdhet med färjetrafiken till Sveaborg sommaren 2019


Passagerarna är fortfarande väldigt nöjda med färjetrafiken till/från Sveaborg. Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)