Enligt resvaneundersökningen önskar sibboborna fler bussturer

Antalet passagerare som åker med Sibbo-bussarna har ökat konstant sedan ansvaret för kollektivtrafiken i kommunen överfördes till oss år 2014. Resvaneundersökningen som vi genomförde i januari-februari kartlade Sibbobornas önskemål beträffande kollektivtrafiken, och undersökningen lyfte klart fram de väsentligaste utvecklingsbehoven.

Det viktigaste önskemålet hos dem som reser till och från Sibbo är fler bussturer. Tätare turer önskades särskilt på linjerna 841 Östra centrum - Söderkulla - Nickby, 985 Nickby gård - Kervo och 785 Nickby gård - Järnvägstorget.

De som svarade på enkäten gav också feedback om trafikeringstiderna, särskilt i Nickby-området och i norra Sibbo. I enkäten kommenterade man bland annat att linjerna 785–788 mellan Nickby och Järnvägstorget slutar trafikera för tidigt på kvällarna och man önskade morgonturer som skulle fungera bättre. De som besvarade enkäten lyfte också fram de få direkta turerna mellan Nickby och Helsingfors på veckosluten, då trafiken främst går via Kervo.

I de fria kommentarerna önskade många busstrafik till Tasträsk, bättre service till Hassellunden och att tidtabellen för linje 985 skulle synkroniseras med tågtidtabellerna. Man önskade även bättre förbindelser till flygplatsen, Dickursby och Korso och till orter utanför HRT-området, särskilt till Borgå och Borgnäs.

De som svarade på enkäten om kollektivtrafiken i Sibbo gav den totala nöjdheten betyget 4,8 på en skala 1–10.

Konkurrensutsättning och byggande skapar behov av ett förnyat linjenät

Mer än tusen personer svarade på vår webbenkät, varav cirka hälften åkte kollektivt dagligen. Vi genomförde undersökningen eftersom vi kommer att konkurrensutsätta busstrafiken i Sibbo på hösten 2020. Det byggs också i Sibbo, bland annat i Söderkulla och Nickby, vilket innebär att man behöver ompröva linjenätet och servicenivån.

Vi fortsätter planera trafiken utgående från responsen vi fått. Vi har upphandlat den nuvarande trafiken i samarbete med NTM-centralen i Nyland, som ansvarar för busstrafiken i Träskända, Borgnäs och Borgå. Vi förhandlar med NTM och Sibbos grannkommuner om framtida trafik och en modell, enligt vilken upphandlingen skulle fungera bäst.