Vi förstärker busstrafiken i västra Vanda och Esbo med fyra stomlinjer

Vi förnyar busstrafiken i västra Vanda och Esbo genom att etablera fyra nya stomlinjer som planeras börja trafikera år 2022. Busslinjenätet kommer att bli mer nätverksliknande än tidigare och förbindelserna mellan regioncentra blir tätare.
De nya stomlinjerna i riktning mot Helsingfors, 300 Elielplatsen - Hasselbacken - Myrbacka och 400 Elielplatsen - Mårtensdal - Vandaforsen, ersätter de flesta av de befintliga regionala linjerna på Riksväg 3 och Vichtisvägen. Stomlinjerna trafikeras huvudsakligen med 10 minuters mellanrum från tidig morgon till sen kväll.
Linjerna ersätter de regionala linjerna från Mårtensdal och Myrbacka mot Helsingfors. De direkta förbindelserna ersätts av anslutningstrafik. Vi ändrar rutterna och tidtabellerna för bussarna i västra Vanda, så att linjerna trafikerar med korta mellanrum till stationerna på Ringbanan eller så att det går smidigt att byta från dem till stomlinjerna.
De regionala linjerna 321, 345 och 431 i riktning mot Helsingfors kommer även i fortsättningen att fungera som komplement till stomlinjerna..

Nya tvärgående stomlinjer går till Esbo  

Vi etablerar också två nya tvärgående stomlinjer. Linje 520 trafikerar rutten Mårtensdal - Myrbacka - Alberga - Mattby. Linje 530 kör från Mattby via Esbo centrum och Jorv till Myrbacka.
På grund av de nya linjerna kommer linje 565, Esbo centrum - Alberga, att sluta trafikera. Rutten för linje 555 mellan Alberga och västra Vanda ändras.
Tack vare de nya stomlinjerna kommer tillgängligheten med buss att förbättras i synnerhet till Myrbacka, Esbo centrum och Alberga. Rutterna för linje 300 och 400 omfattar de största bostadsområdena i västra Vanda och erbjuder resenärerna tätare bussturer än tidigare.
De tvärgående stomlinjerna 520 och 530 erbjuder omfattande förbindelser mellan regioncentra samt tät anslutningstrafik till stationerna för spårtrafik.
Vår avsikt är att stomlinjerna ska tas i bruk hösten 2022. Tidtabellen för genomförandet beror bland annat på hur vägprojekten framskrider. Även några viktiga byteshållplatser på stomlinjerna behöver ännu sättas i skick.

Planen kom till genom interaktion med invånarna

Vi har förberett planen i nära samarbete med invånarna i västra Vanda och Esbo ända sedan hösten 2018. När vi påbörjade arbetet, samlade vi först in bakgrundsinformation från resenärerna i områdena med hjälp av en resvaneenkät. Under arbetet upprätthöll våra planerare av kollektivtrafik en interaktiv plattform där de rapporterade om hur arbetet framskred och svarade på frågor från våra kunder. Vi arrangerade också tre invånarmöten om planerna.
På basen av kommentarerna gjordes flera förändringar i planen, särskilt rörande tvärgående trafik och placering av omstigningsställen.