HRT:s styrelse kräver: Statens stöd är nödvändig för Helsingforsregionens kollektivtrafik

Biljettintäkter i HRT:s kollektivtrafik minskas i det lindrigaste fallet med 100 miljoner euro detta år, och i det värsta fallet kan minskningen vara till och med 250 miljoner euro jämfört med budgeten. Till följd av coronavirusepidemin befinner sig kollektivtrafiken i en situation där regionen äventyras av biljettförluster på flera hundra miljoner euro. Staten måste vara med för att säkra framtiden för kollektivtrafiken i stadsregionerna.

”Vi behöver stöd från staten för att inte hamna i en situation där nivån på kollektivtrafiktjänsterna sjunker drastiskt i Helsingforsregionen. Vi vill komma ut ur den här krisen så att kollektivtrafiken fortfarande är stark i denna region”, säger HRT:s styrelseordförande Risto Rautava.

Till följd av coronavirusepidemin har HRT:s biljettintäkter och passagerarantal minskat med över 70 procent och kommunernas ekonomiska situation är utmanande. Vanligt görs över en miljon resor per dag i HRT:s trafik. Nu har antalet resor sjunkit till 300 000. Samma problem gäller också andra kollektivtrafikarrangörer i andra stadsregioner. I Helsingforsregionen görs dock nästan 80 procent av alla kollektivtrafikresor inom en stadsregion i hela landet.

HRT gör allt för att säkerställa en fungerande kollektivtrafik - och på detta sätt en fungerande stadsregion - även i framtiden men för att klara denna uppgift behövs också hjälp från staten.

Kollektivtrafik behövs även efter coronaviruset

Redan nu behöver vi hitta lösningar så att kollektivtrafiken betjänar i Helsingforsregionen även när epidemin är slut. Servicenivån i kollektivtrafiken ska vara tillräcklig och samtidigt ska man säkerställa att biljettpriserna förblir rimliga för våra kunder.

”Det är nödvändigt för kollektivtrafiken att fungera även under coronavirusepidemin. Näringslivet och invånarna behöver en fungerande kollektivtrafik i alla tider. Kollektivtrafik stöder även uppnåendet av miljömålen efter coronaviruset”, säger HRT:s vice styrelseordförande Sirpa Hertell.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för ordnandet av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Hälften av HRT:s finansiering består av biljettintäkterna och hälften av kommunandelar som medlemskommunerna betalar. HRT:s årliga budget är ca 700 miljoner euro varav statens stöd omfattar knappt en procent. HRT använder all sin finansiering för att ordna kollektivtrafiken.