Det nya busslinjenätet för Kivistö förbättrar förbindelserna till Rosendal

När linjenätet för Kivistö förnyas om drygt två år kommer regionbuss 616, som nu kör till Hagnäs, att börja köra rutten Rosendal - Backas - Aviapolis - Dickursbyvägen - Kannisto - Kivistö.  Med linjen kan du alla dagar i veckan från tidig morgon till kväll ta dig från de mest centrala delarna av Kivistö till servicen i Rosendal och Backas. För närvarande kan du resa från Kivistö till Rosendal utan byten bara i rusningstider.


När vi planerade linjenätet och frågade resenärerna från Kivistö vilka önskemål de hade för rutten, var en ännu bättre förbindelse till Rosendal och köpcentret Jumbo de viktigaste önskemålen.  Förbindelserna från Kivistö i riktning mot Hagnäs kommer inte nämnvärt att försämras på grund av ruttändringen, eftersom förbindelser med byte i Böle är nästan lika snabba som nuvarande linje 616.

Turtrafiken mellan Kivistö järnvägsstation och Helsingfors centrum ökar, eftersom linje 431 till Elielplatsen börjar trafikera var 10:e minut.  I framtiden kör linje 433 mellan Kivistö station och Mårtensdal direkt söderut från Kivistö utan att köra via Kannisto, vilket snabbar upp anslutningstrafiken från området Vandaparken. I framtiden sköts all busstrafik mellan Kivistö och Mårtensdal av linje 433, eftersom den ersätter linjerna 432, 433 och 433K.

Förbindelserna mellan Kannisto och Mårtensdal blir möjliga med hjälp av byten, men i rusningstid går det bussar från Kannisto till Kivistö station var 10:e minut och därifrån kommer du till Mårtensdal med Ringbanan eller buss 433.  På motsvarande sätt finns det i fortsättningen en direktförbindelse från Kannisto till Jumbo med linje 616.

Linje 434, som betjänar det nya bostadsområdet i Käinbybacken, kommer att trafikera ännu oftare i framtiden, under rusningstimmarna var 10:e minut och under andra tider var 20:e minut. Det är nödvändigt att öka antalet turer eftersom befolkningen i området växer, vilket gör det befogat att öka anslutningstrafiken till Ringbanan.

Turtätheten från Aviapolis station österut längs Dickursbyvägen ökar avsevärt, eftersom såväl linje 576 som linje 616 i fortsättningen går längs Dickursbyvägen.

Busstrafiken från Kivistö station norrut förblir oförändrad, förutom att linje 616 ersätter linjerna 432 och 433 (K) i riktning mot det så kallade småhusområdet i gamla Kivistö.  Trafikutbudet till Reuna, Tapola och Ripuby förblir som i dag, liksom förbindelserna till Koivupää, Vinikskogen och Sommarbo.

Syftet är att den nya linjen ska börja gälla hösten 2022.

Den nya linjen kom till genom att lyssna på invånarnas åsikter

Förnyandet av linjen är något vi initierade för att möta det förändrade resebehovet hos passagerarna i Kivistö-området.  Kivistö håller på att växa till ett nytt stadscentrum i Vanda och i detta storområde kommer det att bo upp till 50 000 människor.

Syftet med planeringen är ett ännu tydligare linjenät där bussarna går mera regelbundet än för närvarande och erbjuder täckande förbindelser till de viktigaste platserna såväl i Kivistö-området som utanför.  Kivistö järnvägsstation kommer att få en allt större roll som knutpunkt för kollektivtrafiken i området.

Vi har planerat linjenätet i nära samverkan med invånarna i Kivistö-området.  Våra kollektivtrafikplanerare uppdaterade den elektroniska interaktionsplattformen med information om hur arbetet framskred och på plattformen kunde invånarna kommentera planen i olika skeden av arbetet.  Hösten 2019 undersökte vi hurudana resvanor de resande i Kivistö storstadsområde hade och fick cirka 1 600 svar.

Dessutom presenterade vi planen vid en invånarkväll och organiserade en workshop. På workshopen uttryckte tio invånare i Kivistö eller andra som rör sig i området sina åsikter om den nuvarande linjen. Utgående från de alternativ som presenterades gav invånarna även förslag på hur den nya linjen kunde se ut.

Läs mer om linjenätsplanen för Kivistö, en karta ingår också