HRT köper Spårjokerns första år av HST via intern upphandling

HRT:s styrelse beslutade att man via intern upphandling köper de första årens trafik på snabbspårvägen, som byggs inom ramen för projektet Spårjokern, av HST. Därefter konkurrensutsätts trafiken.

I avtalet med HST ingår en förberedelseperiod och optionsår så att avtalet löper ut senast i augusti 2032.  Spårjokern planeras börja trafikera senast sommaren år 2024.  I det alternativ som nu valts, vilket innebär att konkurrensutsättningen skjuts upp, inleder HRT trafiken med Spårjokern tillsammans med HST och ingår ett förlängningsavtal med dem om att handha spårvägstrafiken i stadskärnan i tio år. 

Efter att avtalen ingåtts, kommer HRT att inleda en konkurrensutsättningsprocess för driften av snabbspårvägen, antingen som ett enskilt projekt eller i samband med något framtida projekt inom spårvägstrafiken.

”Spårjokern är ett enormt stort projekt. Innan trafiken inleds, ska banan och en depå byggas, och materiel och trafikoperatör skaffas. Att schemalägga allt detta så att projektet framskrider smidigt kräver mycket framförhållning. HRT beslutade redan nu på vilket sätt man ska köpa trafiken, så att åtminstone inte anskaffningen av en trafikoperatör ska försena starten för Finlands första snabbspårväg”, konstaterar Tero Anttila, direktör för avdelningen för kollektivtrafiken på HRT. 

Det är viktigt att öppna upp spårtrafikmarknaden för konkurrens, så att vi kan utveckla de regionala förhållandena för spårtrafiken. Målet är en kostnadseffektiv trafik och regionala lösningar på lång sikt när snabbspårvägsnätet expanderar utanför stadens centrum.

Snabbspårvägen förbinder Östra centrum med Kägeludden

I projektet Spårjokern byggs Finlands första snabbspårlinje, som kommer att ersätta den överbelastade busslinjen 550 och förbinda Östra centrum i Helsingfors med Kägeludden i Esbo. Snabbspårvägens längd är cirka 25 kilometer och den har 34 hållplatspar.  Den planerade restiden från den ena ändhållplatsen till den andra är cirka 62 minuter.

Spårjokern-alliansen ansvarar för byggandet av infrastrukturen för spårvägen.  Driften av Spårjokern kommer att ledas från en depå i Kasåker, som HST låter bygga.  HST fungerar också som ett materielbolag.  Linjen trafikeras med Artic XL-vagnar tillverkade av Skoda Transtech.

Tiedote suomeksi STT-infossa