Invånarna i HRT-området var fortsättningsvis mycket nöjda med kollektivtrafiken enligt fjolårets BEST-undersökning

Enligt fjolårets BEST-undersökning var 76 procent av invånarna i HRT-området nöjda med kollektivtrafikens tjänster.  Resultatet förbättrades med en procentenhet från år 2018 och berättigade till en andra plats vid en jämförelse mellan europeiska stadsområden.  För femte året i rad lade Genève återigen beslag på första platsen, med 79 procent nöjda invånare.

De som svarade på enkäten bedömde tio kvalitetsfaktorer inom kollektivtrafiken.  HRT-området klarade sig bättre än de andra BEST-städerna enligt nästan alla mätare.  De som deltog i undersökningen i Helsingforsregionen var mer villiga att rekommendera kollektivtrafiken åt andra än vad invånarna i de andra undersökta städerna var. Här var man också nöjdare än i andra stadsregioner med den valuta man får för pengarna, pålitligheten hos kollektivtrafiken och resekomforten.

Jämfört med år 2018 var invånarna i Helsingforsregionen nöjdare än förut i synnerhet med biljettpriserna, informationen vid trafikstörningar och med hur rena och snygga trafikmedlen är.   

"Zonreformen våren 2019 har gjort att framför allt de Esbo- och Vandabor som bor i zon B är nöjdare med kollektivtrafiken än tidigare", säger avdelningsdirektör Sini Puntanen. ”Att man nu är nöjdare med informationen om trafikstörningar beror på den kontinuerliga utvecklingen av HSL-appen och våra andra satsningar på kommunikation i olika kanaler.  En av orsakerna till den ökade resekomforten är att vi trafikerar alltmer med moderna och mer miljövänliga trafikmedel i HRT-regionen.”

Enkäten för år 2019 besvarades av ungefär 2 100 personer i HRT-området och bland de som svarade fanns alla våra medlemskommuner representerade.  Undersökningen omfattade också stadsregionerna Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Bergen, Genève, Trondheim och Rotterdam-Haag.