Ökningen av tågtrafiken i huvudstadsregionen förutsätter mer tåg och depåer

Tågtrafikens popularitet i huvudstadsregionen har ökat och passagerarmängden förutsätter att turutbudet ökar i framtiden. För turutbudet håller HRT på att skaffa mer tåg vilket i sin tur förutsätter en ny depå för underhåll och förvaring av tågen. I framtiden, när även den övriga tågtrafiken ökar, behövs tre depåer för skötseln av HRT-trafiken.

I den växande huvudstadsregionen stöder man sig allt starkare på kollektivtrafiken. En långsiktig utveckling av kollektivtrafiken förutsätter att flaskhalsarna avlägsnas på många olika fronter.  I den förutredning som Trafikledsverket och HRT gjort har alternativa lösningar för depåunderskottet i HRT-området i Kyrkslätt, Kervo, Esbo och Vanda utvärderats.

Depåerna är en förutsättning för utvecklingen av tågtrafiken. Tågtrafikens passagerarmängd förutspås öka ytterligare och i slutet av 2020-talet räcker inte passagerarplatserna längre till i de nuvarande tågen under trafiktoppar. HRT har som mål att ta i bruk de nya tågen i mitten av 2020-talet.

Två genomförandealternativ

Depåer behövs vid ändarna av stadsbanorna, dvs. kustbanan och stambanan, samt vid Ringbanan. Placeringsalternativen som har granskats är Jäspilä (Kervo), Bobäck och Getberget (Kyrkslätt), Mankans (Esbo) och Petas (Vanda).

I förutredningen startar genomförandet med byggandet av en servicedepå antingen vid kustbanan eller Ringbanan och sedan följer byggandet av en förvaringsdepå vid huvudbanan i Jäspilä. Därefter byggs en annan servicedepå antingen vid kustbanan eller Ringbanan.

När alla tre nya depåer är i bruk kan utrymme frigöras för fjärrtrafik i depån i Ilmala. Detta underlättar trängseln på avsnittet mellan Helsingfors och Böle och möjliggör utvecklingen av fjärrtågtrafiken. Trängseln mellan Helsingfors och Böle är en av huvudstadsregionens och den riksomfattande tågtrafikens mest kritiska flaskhalsar.

Förutredningen stöder beslutsfattandet

Förutredningen är en fortsättning på den utredning som färdigställdes 2019, där alternativ för placering av en depå i riktning mot kustbanan granskades. I förutredningen, som nu också har färdigställts, har depåbehoven inom hela HRT-området granskats. 

Förutredningen ger information som kommunerna kan utnyttja i beslutsfattandet om depåernas placering. Man kommer överens om var depåerna ska placeras genom samarbete inom regionen.

För den fortsatta planeringen av depåerna förutsätts planläggning och järnvägsplanering. I samband med dessa kan medborgarna ta närmare ställning till planeringen. Genomförandet kan ske under åren 2024–2027. 

Förutredning (sammanfattning på svenska) 

Materiel- och depåupphandling - frågor och svar