Våra kunder tänker fortsätta åka kollektivt även efter coronaepidemin

Resultaten av enkäten visar att största delen av våra kunder kommer att åka kollektivt nästan lika ofta efter coronavirusepidemin som före den. Svararna var dock oroliga över om det är tryggt att resa i kollektivtrafiken efter pandemin. 

Resandet har minskat kraftigt sedan coronaviruspandemin började i mars men enligt enkäten som vi genomförde i april kan förändringarna i resvanorna bli små.

Nästan 70 procent av svararna uppgav att de kommer att använda kollektivtrafiken flera gånger i veckan eller dagen efter coronavirusepidemin. Nästan lika stor andel av svararna uppgav att de använt kollektivtrafiken lika aktivt före coronavirusepidemin.

Även om användningen av bil har ökat under coronavirusepidemin tänker våra kunder inte att oftare åka bil efter pandemin än tidigare. 

HRT:s rekommendation att undvika onödigt resandet samt att arbeta på distans har minskat användningen av kollektivtrafiken. Nästan 70 procent av svararna har arbetat på distans åtminstone då och då under coronavirusepidemin. Detta kan påverka användning av kollektivtrafiken mindre än väntat eftersom 60 procent av dem som svarat på enkäten inte tänker arbeta på distans efter epidemin.

Säkerheten är en gemensamm utmaning för oss och för våra kunder

Även om resultaten är lovande, lyfts det fram i enkätssvaren att våra kunder är oroliga för hälsan och tryggheten. Enligt svararna var den egna bilen ett tryggare alternativ än kollektivtrafiken.

”Det är glädjande att se att våra kunder vill komma tillbaka till kollektivtrafiken” säger den verkställande direktören Suvi Rihtniemi. ”Oron över tryggheten visar att vi måste arbeta hårt för att upprätthålla kundernas förtroende för våra tjänster. Vår ekonomi har bilivt strängare på grund av de minskade biljettintäkterna och det gör inte vår uppgift enklare.”  

 

Vi använder resultaten för att utveckla våra tjänster

Vi har skickat inbjudan till enkäten till de e-postadresser som finns i vårt kunddatabas och vi fick ca 40 500 svar. Svarstiden var 21.-30.4.

Vi tar saker som gäller kundernas hälsa och trygghet på stort allvar. Våra sakkunniga, t.ex. kollektivtrafikplanerare och informatörer kommer att använda svararnas önskemål och föreslag som hjälp när de planerar tjänster efter epidemin, var det fråga om avståndet mellan resenärer eller om planeringen av kollektivtrafikutbudet.    

 

Rapport om coronaenkäten (på finska)