Zonreformen ledde till fler resenärer i kollektivtrafiken

Prissättningen av HRT:s biljetter förnyades 27.4.2019 och HRT-området delades in i fyra zoner A, B, C och D. Reformen ledde till ökat resande med kollektivtrafiken överlag och i synnerhet i zon B i Esbo och Vanda.

HRT har med hjälp av flera enkäter och beräkningsmaterial tagit reda på hur zonreformen påverkade människornas resande. Antalet passagerare i kollektivtrafiken ökade med 2,3 procent under perioden september–november 2019 jämfört med motsvarande tid året innan. Järnvägsstationerna hade 9 procent fler resenärer, metrostationerna 5 procent fler och bussarna 2 procent fler. Befolkningstillväxten i HRT-området var 1,4 procent från 2018 till 2019.

Antalet spårvagnspassagerare däremot minskade med 9 procent, men minskningen berodde på undantagsrutterna som reparationen av Tavastvägen orsakade. Minskningen inföll när reparationen inleddes i mars 2019, och den fortsatte inte när zonerna togs i bruk och spårvagnsbiljetten togs ur bruk i slutet av april. Reparationen påverkade inte linjerna 4 (T) och 10 på Mannerheimvägen, och antalet passagerare ökade till och med under perioden september 2019 – februari 2020 jämfört med året innan.

"Baserat på det första året verkar zonreformen vara en lyckad lösning som gjort kollektivtrafiken populärare i regionen," säger VD Suvi Rihtniemi. ”I vår enkät berättar dessutom ungefär en fjärdedel av regionens invånare att de till följd av zonreformen har gjort fler resor med kollektivtrafiken över kommungränserna än tidigare. Det här var ett av de viktigaste målen med reformen: att tillgodose invånarnas resebehov och ta bort den höga priströskeln vid kommungränserna.”

Relativt sett ökade passagerarantalet mest på metro- och järnvägsstationerna i zon B i Esbo, där ökningen under tiden september–november 2019 var 15 procent jämfört med året innan. Även på järnvägsstationerna i zon A i Helsingfors var ökningen 15 procent. På järnvägsstationerna i zon B i Vanda ökade antalet resenärer med 13 procent och på bussarna med 12 procent.

Invånarna i zon B i Esbo och Vanda bedömde själva i enkäterna att de åkt mera kollektivt efter zonreformen. De sade också att de minskat användningen av personbil. De är också de som är nöjdast med den nya zonprissättningen. Sammantaget är de som bor i zonerna A och B de som är mest nöjda med HRT:s kollektivtrafik: av dem säger cirka 90 procent att de är nöjda.

I zon C i Esbo har antalet passagerare inte förändrats nästan alls efter zonreformen, men invånarna själva gör uppskattningen att de har rest mindre kollektivt. I zon C i Vanda ökade antalet resenärer på järnvägsstationerna med 8 procent. Priserna på ABC-, BCD-, CD- och ABCD-biljetter sänktes i början av år 2020, vilket kan ha förbättrat situationen, men de här förändringarna har inte beaktats ännu i den här undersökningen.

I de här siffrorna syns inte heller de kraftiga effekterna som coronapandemin haft under den senaste dryga månaden: HRT:s biljettintäkter och passagerarantal har sjunkit med mer än 70 procent. Under normala omständigheter görs ungefär en miljon resor varje vardag med HRT:s trafik. Nu har antalet resor sjunkit till 300 000.