Anslutningsparkeringen används mest vid arbetsresor

Vid sådana resor då anslutningsparkeringen används, börjar över 90 procent av resorna hemma och drygt hälften av dem slutar på arbetsplatsen. Som de främsta orsakerna till att använda anslutningsparkeringen, nämner bilisterna rusningstrafiken, svårigheten att hitta parkeringsplats och priset för parkering vid slutmålet. De här uppgifterna kommer fram i en undersökning som vi lät göra om anslutningsparkering i Helsingforsregionens pendlingsområde hösten 2019.

För första gången genomfördes undersökningen helt och hållet i form av en webbenkät för anslutningsparkeringarna vid spår- och busstationer och vid de viktigaste busshållplatserna inom Helsingforsregionens pendlingsområde. På förmiddagen delade man ut enkätkort försedda med en QR-kod och en webbadress, via vilka man kunde svara på enkäten. Korten placerades på bilarnas vindrutor och på cykelstyrena. Enkäten besvarades av sammanlagt 2 344 bilister och 1 371 cyklister.

Av de bilister som använder anslutningsparkeringen säger 76 procent att de fortsätter resan med kollektivtrafiken, av cyklisterna berättar 80 procent att de fortsätter med kollektivtrafiken.  Andelen har minskat jämfört med en motsvarande undersökning år 2014, då 89 procent av båda grupperna meddelade att de fortsatte sin resa med kollektivtrafiken. 

Det finns ett stort utbud av tjänster för både bilister och cyklister i samband med Ringbanan och Västmetrons nya stationer.  Det lockar sannolikt även andra än kollektivtrafikens passagerare till anslutningsparkeringarna. Men anslutningsparkeringen är ändå till för dem som fortsätter sin resa med kollektivtrafiken, för parkeringsplatserna erbjuder en enkel anknytning även för dem som bor längre bort från stationen eller hållplatsen.  Anslutningsparkering minskar också trafikstockningar och bidrar till en smidigare trafik i Helsingforsregionen.   

Användningsgraden på anslutningsparkeringarna var i medeltal 75 procent under år 2019.  Användningsgraden ökade med sju procentenheter 2015–2019. I framtiden kommer anslutningsparkering att bli ännu populärare i och med att förlängningen av västmetron till Stensvik blir klar och spårtrafiken i regionen utvecklas. 

I enkäten fanns också frågor om vad som kunde utvecklas på anslutningsparkeringarna. De som svarade önskade att det skulle finnas en smidig kollektivtrafikförbindelse från parkeringsplatsen, tillräckligt med platser på anslutningsparkeringarna och att parkeringen finns nära den plats där man påbörjar resan.  Dessutom önskade man att uppmärksamhet skulle fästas vid säkerheten.