HRT:s styrelsebeslut 16.6.2020

Begäran om utlåtande om samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023

Styrelsen beslutade att begära utlåtanden av HRT:s medlemskommuner om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan för 2021-2023. Utlåtanden begärs om strategiplanen, trafikens servicenivå och förändringar i den, nivån på kommunandelarna, målet för biljettintäkterna 2021-2023, höjningen av kontrollavgiften och användningen av det kommunspecifika underskottet eller överskottet.

Länk till protokoll (på finska)

Godkännande av avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner om markanvändning, boende och trafik 2020-2031

Styrelsen beslutade att godkänna resultatet av förhandlingarna om avtalet mellan staten och Helsingforsregionens kommuner om markanvändning, boende och trafik 2020–2031 samt att bemyndiga vd:n att underteckna avtalet.

Länk till protokoll (på finska)

Anordnande av anbudsförfarande 52/2020 för busstrafiken

Styrelsen beslutade att inleda upphandlingen av busstrafiken 52/2020. I upphandlingen ingår småbusslinjerna i Helsingfors och Tusby samt busslinjerna till Sibbo.

Länk till protokoll (på finska)

Anskaffning av forskningsinstitut för BEST-undersökningen för åren 2021-2023 med option för 2024, 2025 och 2026

Styrelsen beslutade att välja forskningsinstitutet Epinion P/S för BEST-undersökningen. Institutet konstaterades vara det helhetsekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. BEST (Benchmarking in European Service of Public Transport) är ett nätverk av kollektivtrafikorganisationer i stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Bergen, Rotterdam-Haag, Genève och Trondheim.

Länk till protokoll (på finska)

Rättelseyrkande gällande upphandlingsförfarandet vid anskaffning av en kommunikationslösning med flera kanaler

Styrelsen beslutade avslå Luxus Worldwide Mainostoimisto Luxus Oy:s rättelseyrkande från 2.6.2020 gällande styrelsens beslut om upphandlingsförfarande 26.5.2020. Resultatet av anbudsförfarandet ändras inte.

Länk till protokoll (på finska)

Utlåtande om projektplanen för spårvagns- och bussdepån i Brunakärr

Föredraganden beslutade att stryka ärendet från föredragningslistan.

Utlåtande om generalplanen för västra Helsingfors spårvägar

Styrelsen beslutade att avge ett utlåtande om generalplanen för spårvägarna i västra Helsingfors. Planen omfattar totalt åtta kilometer ny spårväg och möjliggör byggandet av en snabbspårvägsförbindelse från Helsingfors innerstad via Vichtisvägens stadsboulevard till Gamlas.

Länk till protokoll (på finska)

Utlåtande om utkastet till delgeneralplan för Stenbruket i Esbo

Styrelsen beslutade att avge ett utlåtande om utkastet till delgeneralplan för Stenbruket i Esbo.

Länk till protokoll (på finska)

Avslutande uppföljning (våren 2020) av MBT-avtalet 2016-2019

Styrelsen beslutade att anteckna uppföljningen av MBT-avtalet 2016-2019 för kännedom.

Länk till protokoll (på finska)

Hur nöjda är passagerarna med kollektivtrafiken (ASTY) våren 2020

Enligt kundnöjdhetsundersökningen våren 2020 var 88 procent mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik. Undersökningen avbröts i mars på grund av coronaepidemin.

Länk till protokoll (på finska)