I vår delårsrapport bedöms helårsresultatet uppvisa ett kraftigt underskott

Trenden i vår ekonomi har under våren förändrats på grund av förlorade biljettintäkter till följd av coronapandemin.  I vår första delårsrapport för året uppskattas resultatet för hela året uppvisa ett underskott på över 113 miljoner euro, medan vi i budgeten förberett oss på ett underskott om 23 miljoner euro.

Utgående från olika framtidsutsikter har vi beräknat hur stort bortfallet från biljettintäkterna blir.  Delårsrapporten bygger på uppskattningen att användningen av kollektivtrafiken gradvis ökar från och med slutet av sommaren och att resandet i slutet av året ligger på en nivå omkring 15 procent under den normala.

Det är ändå extremt svårt att i detta skede förutse hur passagerarantalet kommer att utvecklas. Om våra kunder återvänder till kollektivtrafiken långsammare än beräknat, eller om resandet igen minskar på grund av till exempel nya restriktioner, kan förlusten av biljettintäkter bli betydligt större än prognostiserat.

I delårsrapporten uppskattas verksamhetsintäkterna för år 2020 till ungefär 632 miljoner euro, vilket är 16 procent mindre än budgeterat. Delårsrapporten förutspår att biljettintäkterna kommer att uppgå till 271 miljoner euro, nästan 31 procent mindre än budgeterat.  Enligt delårsrapporten kommer passagerarantalet för hela året att ligga 35 procent under antalet för år 2019.

Verksamhetskostnaderna stannar på 727 miljoner euro, vilket betyder att de skulle underskrida budgeten med 32 miljoner euro.  Trafikeringskostnaderna för kollektivtrafiken ger besparingar på 27 miljoner euro.  Den största enskilda utgiftsposten är trafikeringskostnaderna för busstrafiken, där besparingen torde uppgå till 17 miljoner euro.

Besparingarna härrör bland annat från det faktum att vi tidigarelade starten för sommartrafiken. Som det nu ser ut kommer investeringsutgifterna att ligga ungefär tre procent under budget, eftersom vi har justerat tidtabellerna för våra olika projekt.   

Vi hade ett ackumulerat överskott på 69 miljoner euro i slutet av år 2019, men vi kan inte helt och hållet täcka det prognostiserade underskottet med överskott från tidigare år.  Därför har vi ansökt om ett direkt statligt stöd på 100 miljoner euro för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen.