HRT:s styrelsebeslut 24.1.2012

Föredragningslistan kan läsas
här (på finska).

Nytt biljett- och informationssystem av Tieto
Finland


Styrelsen valde aktiebolaget Tieto Finland till leverantör av
HRT:s biljett- och informationssystem, skede 2.

Se särskilt meddelande

Zongränser och prisrelationer i det nya taxe- och
biljettsystemet


Styrelsen ber HRT:s medlemskommuner och Kuuma-kommunerna
uttala sig om de alternativa gränserna för zonerna och
biljettprisrelationerna som presenteras i utredningen.

Se särskilt meddelande

Plan över linjenätet i södra och västra
Helsingfors


Styrelsen ändrade enhälligt planen över linjenätet i södra
och västra Helsingfors och godkände det ändrade förslaget som
riktgivande och för att följas fr.o.m. början av
vintertidtabellerna 2012. Styrelsen lade till en linje 17,
Kronohagen–Kampen–Femkanten. Styrelsen beslöt att nattrafiken på
spårvagnslinje 4 inte dras in. Därför faller den föreslagna
fortsättningen av linje 18 N till Skatudden bort.

HRT:s trafikeringsplan 2012–2013

Styrelsen godkände föredragandens ändrade förslag till
trafikeringsplan för 2012–2013 för att följas som riktgivande.

Se separat meddelande.

Konkurrensutsättning av busstrafiken på Helsingfors interna
linjer och regionlinje 550

Styrelsen beslöt tillämpa ett anbudsförfarande
gällande linjerna 16, 18, 18N, 39, 39N, 45, 55 och 550 och dessutom
linje 17. Anbudsförfarandet kan avgöras i styrelsen i maj 2012.

Kompensation till trafikföretagen för höjningarna av
dieselskatten


Styrelsen godkände att kostnadseffekterna av höjningen av
dieselskatten kompenseras genom en temporär justering av
styckkostnaderna.

Avtal mellan HRT och Inex Partners

Styrelsen godkände avtalet mellan HRT och Inex
Partners om finansiering av tilläggskostnaderna för
kollektivtrafiken i Bastukärrsområdet. 

Säkerhetsstrategin för kollektivtrafiken

Styrelsen godkände säkerhetsstrategin för
kollektivtrafiken för åren 2012–2016 i enlighet med ett ändrat
förslag.

Se särskilt meddelande

Biljettkontrollerna 2011 och målen 2012

År 2011 reste i snitt 3,6 procent av passagerarna
utan biljett. HRT förlorade inemot 10 miljoner euro i
biljettintäkter. Målet är att antalet personer som reser utan
biljett är högst 3,5 procent år 2012. Målet nås genom att
kontrollverksamheten effektiveras.

Avtal mellan HRT och VR om kontrollverksamheten i
tågtrafiken


HRT ansvarar för biljettkontrollen i tågtrafiken i hela
landet. Styrelsen godkände avtalet mellan HRT och VR gällande
biljettkontrollverksamheten år 2012.

Ville Lehmuskoski avgår

Styrelsen beviljade Ville Lehmuskoski avsked från tjänsten
som direktör för avdelningen för kollektivtrafikplanering och gav
verkställande direktören fullmakt att bereda en ändring av
instruktionen för att tydliggöra uppgiftsfördelningen mellan
avdelningarna och enheterna.

Utlåtande om ökad kvällstrafik för metron

Styrelsen gav ett utlåtande i ärendet till
Helsingfors stads förvaltningscentral i enlighet med förslaget.

Utlåtande om vägplanen för den planskilda anslutningen
Torvknuten vid Åboleden


Styrelsen gav ett utlåtande i enlighet med förslaget till
Nylands ELY-central.

Utlåtande om vägplanerna för förbättringen av Ring III,
andra skedet, i Vanda


Styrelsen gav ett utlåtande till Nylands ELY-central i
enlighet med förslaget.