Längre tid med vintertidtabeller i HRT:s trafikeringsplan för åren 2012–2013

 

I HRT:s trafikeringsplan för 2012–2013 ändras
vintertidtabellerna inom hela HRT-området så att de fortsätter att
gälla fram till mitten av juni sommaren 2012, alltså två veckor
längre än under tidigare somrar.

Med början i mitten av juni följer trafiken sommartidtabeller
under åtta veckor, fram till mitten av augusti. Hittills har
högsommaren haft egna tidtabeller. Ändringen gör tidtabellerna
tydligare. Trafikutbudet kommer också bättre än förut att svara mot
den stora efterfrågan på försommaren.

Någon särskild bok med sommartidtabellerna kommer inte att göras
för Helsingfors interna trafik på grund av den kortare
sommarsäsongen. Informationen ges på de linjevisa tidtabellerna och
via webbtjänsterna. Linjevisa tidtabeller finns att få på fordonen
och på serviceställena. För Esbo och Vanda kommer
sommartidtabellsböcker att tryckas, men istället för utdelning till
hemmen får böckerna avhämtas på serviceställena och biblioteken.
Vintertidtabellsböckerna 2012–2013 trycks fortsättningsvis i alla
kommuner.

Ändringar i Helsingfors stadskärna och i Nordsjö

 

Linjenätet i södra och västra Helsingfors kommer att ändras
när vintertrafiksäsongen inleds hösten 2012. Avsikten är att
utveckla linjenätet i stadskärnan och göra ändringar i synnerhet på
de linjer som haft problem med pålitligheten och kapaciteten.

Nattrafiken på spårvagnslinje 4 fortsätter. Därför kommer rutten
för buss 18N inte att fortsätta till Skatudden, såsom HRT:s
trafikplanerare tänkte tidigare.

Busslinje 17 börjar köra mellan Kronohagen och Femkanten på
vardagarna cirka kl. 8–17 när hösttrafiken inleds.

HRT gör linjenätet i Nordsjö tydligare hösten 2012 genom att dra
in linjerna 90B, 90BK, 90K och 562 samt förlänga rutten för linje
78 från Nordsjö metrostation via Solvik till Hansaterminalen.
Turerna blir tätare på dagen på linje 78. Turintervallen på
vardagarna kl. 9–14 blir tio minuter. Då kommer utbudet på linjen
att ligga på samma nivå som på den kommande Joker 2 linjen.

Enskilda nattlinjer kommer att dras in och ersättas i huvudsak
med nya N-rutter. Avsikten med ändringarna är att göra
nattlinjenätet tydligare och mera heltäckande.

Hagalundsbussar i Esbo på undantagsrutter

Den största ändringen i trafiken i Esbo sker i centrum av
Hagalund på Havsvindsvägen. Vägen stängs av för trafik på grund av
Västmetrobygget. Avstängningen sker, som det ser ut nu, i början av
år 2013. Arrangemanget ger upphov till ruttändringar på flera
interna linjer i Esbo och flera regionlinjer. Undantagsrutterna är
sannolikt i bruk ända tills Västmetron inleder trafiken.

Linje 158 fortsätter till Tillisbacken när hösttrafiken
inleds.

Också i Esbo dras enskilda nattlinjer in. De ersätts
huvudsakligen genom att grunda nya N-rutter.

 

Ändringar i Vanda flygplatslinjer och i mellersta Vanda

I Vanda höjer HRT i samråd med VR servicenivån på flygplatslinje
61 från sommartrafik- till vintertrafiknivå fr.o.m. sommaren 2012.
Rutten för linjen ändras samtidigt för att linjen bättre ska kunna
betjäna det växande bostadsområdet Backasbrinken.

Ruttalternativen för regionlinjerna till och från flygplatsen
blir färre i början av sommartrafiken för att linjenätet ska bli
tydligare. Trafiken på linje 615 koncentreras på en snabb rutt och
en del av T-turerna förs över till linje 620, vars särskilda N-rutt
på natten tas ur bruk. Utbudet på linjerna 615 och 620 riktas så
att det motsvarar efterfrågan bättre. En ny linje 612 inrättas i
början av sommartrafiken för att betjäna arbetsplatserna i
Aviapolisområdet och flygplatsens omgivning.

Förbindelserna mellan mellersta Vanda och Helsingfors centrum
justeras så att de bättre svarar mot efterfrågan. Från
sommartrafikens början ökar HRT trafiken på linje 650. Linjerna
651och 652 kombineras och blir linje 652, som kör via Rosendal,
Herrgårdsforsen och Backasbrinken.

En del av linjerna i trafik mellan Myrbacka och Mårtensdal
börjar köra genom tunneln vid Klippstavägen och Strömfåravägen,
vilket gör resan snabbare. Några Björkbylinjer görs snabbare genom
att dra in rundan till Pejas.

Arbetsplatsområdet i Vanda Haxböle (Vantaan Akseli) trafikeras
fr.o.m. början av sommartrafiken av en ny linje 69B, som kör från
Kungsbacka till Dickursby station. Rutten för linje 87,
Mellungsbacka–Alkärr, ändras i början av sommartrafiken.

Ny U-linje för Kervo

Eftersom Sibbo har anslutit sig till HRT ersätts busslinje 9 i
Kervo med en ny U-linje 950 fr.o.m. början av hösttrafiken 2012.
Servicen för det nya arbetsplatsområdet Bastukärr, som ligger på
gränsen mellan Sibbo och Kervo, förbättras med en ruttändring för
linje 738.

Kommentarer från kommunerna och invånarna

HRT:s grupp för planeringen av linjenät och tidtabeller har
utarbetat en plan i samråd med kommunernas
kollektivtrafiksakkunniga, trafikföretagen samt bildningssektorn i
Esbo, Vanda och Kervo. Trafikföretagen har ombetts kommentera
planen.

Som ett nytt sätt att växelverka bad HRT också invånarna
kommentera planen. Invånarna berättade vad de tyckte genom HRT:s
webbplats.

Utkast till Trafikeringsplan för
2012–2013, behandlad i HRT:s styrelse 24.1 (på finska)