HRT föreslår kommunerna många små byggprojekt kring kollektivtrafiken

HRT:s styrelse föreslår årligen för medlemskommunerna ett
flertal byggprojekt som behövs för att trygga kollektivtrafiken.
Det kan gälla leder, hållplatser, vändplatser, terminaler,
stationer, plattformar eller annan infrastruktur.

Kommunerna svarar för byggandet, utrustningen och underhållet av
terminalerna, hållplatserna och vändplatserna inom sina respektive
områden. HRT i sin tur ansvarar för att skyltar och övrig
information monteras på hållplatserna och i terminalerna samt för
den elektroniska informationen på hållplatserna som gäller
kollektivtrafiken samt för planeringen av den.

Här nedan finns ett sammandrag av förslagen till byggprojekt
åren 2013–2015 som HRT:s styrelse gjorde 13.3.

HELSINGFORS

Elektronisk information

Helsingfors ansvarar för de behövliga tillstånden
och för installeringen av elnätet för de elektroniska skärmarna på
hållplatserna, terminalerna och övriga ställen inom sitt område.
HRT ansvarar för kostnaderna för upphandlingen, användningen och
underhållet av hållplats- o.a. skärmar samt för upprätthållandet av
de gemensamma systemen.

Hållplatser och vändplatser

Problematiska ställen inom Helsingfors busstrafik planeras,
repareras och byggs. Reparationen och byggandet av spårvagns- och
busshållplatser förbereds. De i utvecklingsprogrammet för
spårvagnslinje 8 föreslagna sammanslagningen av hållplatserna vid
Perhogatan och Caloniusgatan samt Byholmsgatan och Majängen
genomförs.

Takförsedda hållplatser

Anslag reserveras för flyttning av takförsedda hållplatser
och för byggande av nya.

Anslutningar och gatuarrangemang, smidigare kollektivtrafik
och säkerhetsåtgärder


HRT föreslår att 2 500 000 euro reserveras för år 2013 för
att göra kollektivtrafiken smidigare, i enlighet med anslagsramen
för Helsingfors stads byggnadskontor år 2013. Hållplatserna som
nämns i programmet 2011 för utvecklingen av Jokern byggs och
åtgärderna som Joker 2 kräver genomförs. Alla bussfiler målas och
märks ut på körfältet på nytt med tätare mellanrum och utmärkningen
i portalerna (trafikskyltarna som är upphängda ovanför väg- och
gatunivån) granskas årligen. Projektet genomförs så att rutmönster
målas på körfältet i sådana korsningar som tenderar att stockas. En
ny dubbelspårig förbindelse byggs för spårvagnar från Gustav Vasas
väg till Tavastvägen i riktning norrut. Målning av filer och
arrangemang med randstenar förbereds med avsikten att förbättra
smidigheten, pålitligheten och säkerheten hos
spårvagnstrafiken.

Prioriteringar vid trafikljus utgående från
positioneringsystem
 

HRT förhandlar med Helsingfors stadsplaneringskontor och
affärsverket Helsingfors stads trafikverk.

Underhåll 

Beredskap bör finnas för intensifierat vinterunderhåll vid
terminalerna, vändplatserna, lederna och hållplatserna för
kollektivtrafiken. Halkbekämpningen och bevarandet av en
tillräcklig bredd på körfilerna förbättras. Hållplats- och
terminalarrangemangen är en viktig del av
kollektivtrafiktjänsterna. Mera resurser anslås därför för
underhåll och renhållning för att klotter ska kunna avlägsnas från
de mest synliga platserna regelbundet och tillräckligt snabbt.

Personalutrymmen för förarna

Parkstads bygata, Havshagen, Banmästargatan, Enåsen och Nedre
Malm får WC:n för bussförare. HRT betalar hyra för utrymmena och
hyr i sin tur ut dem till bussbolagen. Dessutom föreslås att WC
inrättas för spårvagnsförarna vid ändhållplatsen i Arabia samt vid
ändhållplatsen vid Djurgården.

 
ESBO

Elektronisk information

Åren 2013–2015 installeras nya skärmar i
hälsocentraler och skolcentra enligt en särskilt överenskommen
tidtabell. Esbo stad ansöker behövliga tillstånd för installation
och anskaffning av Axentias batteridrivna tidtabellsskärmar till de
viktigaste omstigningshållplatserna i Esbo centrum, Finnå och
Mattby.  Högklassiga elektroniska passagerar- och
förarinformationssystem skall byggas ut vid anslutningsterminalerna
för metrostationerna i Hagalund och Mattby.

Hållplatser

Hållplatserna som nämns i programmet för utvecklingen av
Jokern 2011 byggs vid Åbovägen, i Hagalund och i Otnäs. Hållplatsen
Råporten och hållplatsparet vid Tillisvägen repareras, byggs och
förbättras.

Takförsedda hållplatser

40–60 hållplatser byggs om årligen. Anslaget för
ombyggnad används för flyttning av tak i stål och för dragning av
ström till glastak. Dessutom skaffas nya tak för hållplatser som
kommer att byggas.

Vändplatser 

Vändplatsen i Ladusved repareras.

Projekt för kollektivtrafikens säkerhet  

Belysningen vid Alberga station synkroniseras med
trafikverkets belysning i området. Kameror skaffas för
bussplattformerna 11–16 och 21–25 vid Alberga station. De ansluts
till trafikverkets system år 2013.

Anslutningar och gatuarrangemang, smidigare kollektivtrafik
och säkerhetsåtgärder


Alla bussfiler målas och märks ut på körfältet på nytt med
tätare mellanrum och utmärkningen i portalerna granskas årligen. 
Dessutom dras stoppstreck vid de viktigaste hållplatserna.
Projektet genomförs så att rutmönster målas på körfältet i sådana
korsningar som tenderar att stockas. Jokerlinjen görs smidigare i
enlighet med utvecklingsprogrammet 2011. Förmedlingskapaciteten i
anslutningen Kalevalavägen och Björkdungevägen förbättras genom att
göra det lättare för fordonen att svänga in på Kalevalavägen från
Björkdungevägen. Arrangemangen vid södra och norra anslutningen vid
Mångatan förbättras. Programmet för utvecklingen av
kollektivtrafikens pålitlighet i Esbo innehåller åtgärder för en
smidigare infrastruktur i gatu- och vägnätet i Esbo. De viktigaste
förbättringsobjekten, som enligt förslaget genomförs under
planeringsperioden 2013–2015, valdes ut på basis av
utredningen.

Prioriteringar vid trafikljus utgående från
positioneringssystem
   

HRT börjar år 2012 fastställa målen för
trafikljusprioriteringarna i Esbo.  HRT anskaffar och installerar
under åren 2014–2015 positioneringsutrustning i
avtalstrafikbussarna. Positioneringen kan användas för styrningen
av prioriteringarna vid trafikljusen. Prioritering vid trafikljus
för kollektivtrafiken genomförs på Fågelbergavägen, Knektbrovägen,
Esbovägen och Kyrkogatan.

Övriga åtgärder för ökad smidighet i vägnätet

Esbo stad genomför med framförhållning olika
projekt för ökad smidighet för kollektivtrafiken på sträckan
Gröndal–Alberga, inom det redan igångsatta projektet kring
Åbovägen.   En planskild korsning på Ring I vid Kalevalavägen
anläggs under planeringsperioden 2013–2015. Åtgärder för en
smidigare trafik i samband med byggandet av metrostationen i
Hagalund och prioriteringar för kollektivtrafiken vid trafikljusen
i gatunätet som omger metrostationen. Anslutningen vid Björnsövägen
och Otnäsvägen görs 2 + 2-filig.  Vid anslutningen genomförs
prioriteringar för kollektivtrafiken.

 Underhåll

Beredskap bör finnas för intensifierat vinterunderhåll vid
kollektivtrafikens terminaler, vändplatser, leder och hållplatser.
Halkbekämpningen och bevarandet av en tillräcklig bredd på
körfilerna förbättras.

Personalutrymmen för förarna

Vid vändplatsen vid Serena eller i Siknäs byggs en
WC för förarna. Esbo stad reserverar anslag för förnyandet av
inredningen i pausrummen i Otnäs. Ombyggnadsprogrammet rörande
förarnas utrymmen i Esbo fortgår.

 VANDA

Tidtabellsskärmar

I samband med iståndsättningen av terminalen i
Myrbacka skaffar Vanda 3 st. stora LED-displayer samt 6 st. mindre
LED-displayer för plattformarna. HRT svarar för förnyandet av de
gamla skärmarna och för 30 st. batteridrivna skärmar.

Takförsedda hållplatser

Omkring 20 takförsedda hållplatser förnyas och
byggs om.

Vändplatser 

En vändplats byggs vid Käinbybacken och reservering
görs för eventuella framtida personalutrymmen för förarna.
Planeringen av vändplatsen vid Katrinesjukhuset inleds. Vändplatsen
vid Övitsböle och eventuella personalutrymmen för förarna bör
beaktas i den kommande detaljplanen. 

Hållplatser

En tillgänglig hållplats byggs vid Pejas sjukhus
och hållplatsen ”Råvägen” på Sexbrovägen förbättras.

Projekt för kollektivtrafikens säkerhet

 I höst sker en övergång till tätare
anslutningstrafik vid stationerna i Vandaforsen och stambanan.
Utvecklingen av stationerna för närtågen i Vanda har undersökts.
Utredningen tar upp många förbättrings- och utvecklingsobjekt av
olika slag och på olika nivåer under 2013 och 2014.

Anslutningar och gatuarrangemang, smidigare kollektivtrafik
och säkerhetsåtgärder

HRT inleder våren 2012 ett program för utvecklingen
av kollektivtrafikens pålitlighet i Vanda.  På basis av utredningen
väljs de viktigaste förbättringsobjekten ut. Genomförandet av dem
föreslås sedan ske under planeringsperioden 2013–2016. HRT föreslår
att följande gatuförbindelser öppnas eller förbättras: -Korsningen
mellan Gamla Tusbyvägen och Staffansbyvägen för Joker 2, byggandet
av en gatuförbindelse mellan Långreven–Sibbovägen, Drivsnövägens
förbindelse mellan Himalajavägen till Tusbyvägen.

Prioriteringar vid trafikljus utgående från
positioneringssystem 

Underhåll

Beredskap bör finnas för intensifierat vinterunderhåll vid
kollektivtrafikens terminaler, vändplatser, leder och hållplatser.
Halkbekämpningen och bevarandet av en tillräcklig bredd på
körfilerna förbättras.

Personalutrymmen för förarna

Personalutrymmen för förarna är nödvändiga för att
kollektivtrafiken ska fungera friktionsfritt i Vanda. För år 2013
föreslås ibruktagande av följande: Vid ändhållplatsen för Joker 2
på Skrapbergsvägen, pausrum i stationen i Mårtensdal, renovering av
pausrummet i Myrbacka.

 
KYRKSLÄTT

Statisk information

Tidtabeller för bussarnas passertider och linjekartor
installeras åren 2012–2013 på de nyrenoverade takförsedda
hållplatserna i centrum av Kyrkslätt, Ravals, Lindal och Gesterby.
Tillsvidare monteras inte hållplatsens namn, kortnummer eller
linjenummer på hållplatserna eftersom numreringen av linjerna
kommer att förnyas. Informationen på hållplatserna åren 2013–2015
utvecklas enligt en plan som utarbetas vid HRT våren 2012.

Elektronisk information

Åren 2013–2015 installeras nya skärmar i
hälsocentraler och skolcentra eller hållplatser i närheten av dem
enligt en särskilt överenskommen tidtabell.

Resecentralen i Kyrkslätt 

Vid Kyrkslätts resecentral inrättas väntrum för passagerarna,
snabbparkering för bussar och personalutrymmen för förarna.

Hållplatser

De centrala hållplatserna vid Ravals, Lindal och
Gesterby byggs om.

Takförsedda hållplatser

HRT föreslår att Kyrkslätts kommun inleder ett
anbudsförfarande för att skaffa reklamfinansierade takförsedda
hållplatser till de för kollektivtrafiken centrala lederna eller
alternativt låter bygga takförsedda hållplatser tillsammans med
ELY-centralen.  10–20 hållplatser byggs om eller förnyas per år.
Ombyggnaden inriktas på de takförsedda hållplatserna vid de för
kollektivtrafiken centrala lederna. De viktiga hållplatserna vid
Ravals, Lindal och Gesterby förnyas år 2013. Dessutom skaffas nya
tak för hållplatser som kommer att byggas.

Projekt för kollektivtrafikens säkerhet

Utmärkningen av platserna där bussarna stannar
fortsätter med tillstånd av Ely-centralen.

Anslutningar och gatuarrangemang, smidigare kollektivtrafik
och säkerhetsåtgärder


Alla bussfiler målas och märks ut på körfältet på nytt med
tätare mellanrum och utmärkningen i portalerna granskas årligen. 
Projektet genomförs så att rutmönster målas i sådana korsningar som
tenderar att stockas.

 Underhåll

Beredskap bör finnas för intensifierat
vinterunderhåll vid kollektivtrafikens terminaler, vändplatser,
leder och hållplatser. Halkbekämpningen och bevarandet av en
tillräcklig bredd på körfilerna förbättras.

Personalutrymmen för förarna

Vid resecentralen byggs ett pausrum eller en WC för
förarna. Uppgiften att ordna med personalutrymmen för förarna
överförs på HRT när HRT konkurrensutsätter trafikeringen. HRT
beställer servicen av Kyrkslätts kommun.

 KERVO

Statisk information

Den statiska informationen innebär linjeskyltar samt
montering och underhåll av tidtabeller och övrigt informations- och
affischmaterial i terminalerna och på hållplatserna samt
hållplatstidtabeller, linjekartor, affischer med kombinationer av
tidtabeller, enskilda affischer i terminalerna och andra
hållplatser.  Dessutom kräver skyltarna underhåll och förnyande på
grund av ofog. Det behövs ställ för kartor och information på
stationerna och flera sopkorgar på hållplatserna.

Elektronisk information

Kervo ansvarar för de behövliga tillstånden och för
installeringen av skärmar och behövligt elnät på hållplatserna,
terminalerna och andra platser inom sitt område. HRT ansvarar för
kostnaderna för upphandlingen, användningen och underhållet av
hållplats- o.a. skärmar samt för upprätthållandet av de gemensamma
systemen. HRT föreslår byggande av batteridrivna tidtabellsskärmar
på hållplatserna i Kervo stad samt högklassiga elektroniska
informationssystem till centrala omstigningshållplatser.

Takförsedda hållplatser

Omkring 5 takförsedda hållplatser förnyas och byggs
om årligen. Ombyggnaden inriktas på de takförsedda hållplatserna
vid de för kollektivtrafiken centrala lederna. 

Vändplatser

Renovering av vändplatsen vid Kytömaantie

Hållplatser

HRT föreslår nytt tak på hållplatsen vid
vändplatsen på Ratatie.

Gatuunderhållet

Beredskap bör finnas för intensifierat
vinterunderhåll vid kollektivtrafikens terminaler, vändplatser,
leder och hållplatser.

SIBBO

Statisk information

Passertidtabeller monteras på 50 hållplatser i
Nickby centrum och i Söderkulla åren 2013–2015. Tillsvidare
monteras inte hållplatsens namn, kortnummer eller linjenummer på
hållplatserna eftersom numreringen av linjerna kommer att
förnyas.

Elektronisk information

Åren 2013–2015 installeras nya skärmar i
hälsocentraler och skolcentra eller på hållplatserna i närheten av
dem enligt en särskilt överenskommen tidtabell.

Sibbo resecentral

Flyttningen av Sibbo resecentral genomförs så att
en gatuterminal byggs vid Stora Byvägen i närheten av kommunens
centrum. Hållplatsområdet där passagerarna väntar förses med tak,
elektronisk passagerarinformation genomförs och för förarna
inrättas personalutrymmen. Platserna där bussarna står förses med
uppvärmning för halkbekämpningens skull. Bygget av den nya
terminalen kan finansieras med intäkterna från den nuvarande
resecentraltomten.

Hållplatser  

De centrala omstigningshållplatserna i Nickby och
Söderkulla förbättras.

Takförsedda hållplatser

HRT föreslår att Sibbo kommun inleder ett
anbudsförfarande för att skaffa reklamfinansierade takförsedda
hållplatser till de för kollektivtrafiken centrala lederna eller
alternativt låter bygga takförsedda hållplatser tillsammans med
ELY-centralen.  10–20 hållplatser byggs om eller förnyas per år.
Dessutom skaffas nya tak för hållplatser som kommer att byggas.

Vändplatser

Förbättringen av vändplatserna förbereds inför
HRT-trafikstart.

Projekt för kollektivtrafikens säkerhet

Utmärkningen av platserna där bussarna stannar med
bussmärken fortsätter med tillstånd av Ely-centralen.

Anslutningar och gatuarrangemang, smidigare kollektivtrafik
och säkerhetsåtgärder

Alla bussfiler målas och märks ut på körfältet på
nytt med tätare mellanrum och utmärkningen i portalerna
(trafikskyltarna som är upphängda ovanför väg- och gatunivån)
granskas årligen. Projektet genomförs så att rutmönster målas i
sådana korsningar som tenderar att stockas.

Underhåll 

Beredskap bör finnas för intensifierat
vinterunderhåll vid kollektivtrafikens terminaler, vändplatser,
leder och hållplatser.

Personalutrymmen för förarna

Personalutrymmen byggs för förarna i den nya
terminalen. Uppgiften att ordna med personalutrymmen för förarna
överförs på HRT när HRT konkurrensutsätter trafikeringen.