HRT förbereder sig till ibruktagandet av Ringbanan – busslinjenätet i Vanda förnyas i augusti 2015

Tågtrafiken på Ringbanan inleds på sommaren 2015 och för med sig ändringar även i busstrafiken i Vanda. Busstrafiken är i fortsättningen huvudsakligen anslutningstrafik till Ringbanans stationer. Ringbanan erbjuder en snabb stamförbindelse till flygstationen samt till Lejle, Aviapolis och Kivistö områden. Den nya banan snabbar upp även tvärgående trafik mellan Dickursby och Myrbacka. Direkta bussförbindelser mellan Vanda och Helsingfors centrum minskas.

I fortsättningen är Myrbacka och Dickursby viktiga knutpunkter för tåg- och busstrafiken. På hösten 2015 inleds ny stamlinje 560 från Rastböle via Nordsjö, Malm station och Svedängen till Myrbacka och linjen förstärker den tvärgående trafiken. Malm station fungerar som omstigningsförbindelse mellan linje 560 och Ringbanan, vilket gör resandet mellan flygstationen och Östra Helsingfors snabbare.

Tågtrafiken på Ringbanan ökar tågens trafikeringskostnader med ca 9,4–9,8 miljoner euro. Motsvarande besparing får man med ändringar i busstrafiken som infaller till augusti 2015. Vanda stad anser det viktigt att trafikens helhetskostnader stannar på nuvarande nivå även efter ibruktagande av Ringbanan. Tågtrafikens kostnader påverkas även av beslut om på vilka stationer Ringbanans tåg kommer att stanna. De slutliga besluten om trafikeringssätt och kostandsberäkningar blir klara på våren 2015, då man har kunnat utföra provkörningar på Ringbanan under riktiga förhållanden.

Förnyelse av linjenätet i Vanda har förberetts i fyra regionala planer och på basis av dem har man bildat linjenätsplan som omfattar hela Vanda. I helhetsplanen har man ännu bearbetat de regionala planerna så att linjenätet fungerar bra som helhet och kostnaderna förblir inom de ramar som Vanda stad har ställt. Utöver de rimliga kostnaderna ska man inte stryka trafikförbindelser i områden som har byggts vid goda kollektivtrafikförbindelser enligt Vandas riktlinjer. Det är också viktigt att invånarna kommer smidigt till hälsovårds- och fritidstjänster.

De ändrade bussrutterna numreras på nytt. Nummerförnyelse beror på linjenätsändringar men även på HRT:s syfte att stegvis ändra linjenumreringen så att det inte skulle finnas flera linjer med samma linjenummer inom HRT-området. I och med linjenätsförnyelse förnyas även busstrafikens avtal och det kan medföra att trafikföretag byts ut.

Ändringar i Håkansböle storområde

• Linje 717: kollektivtrafikförbindelser från Kungsbackas östra delar till eget regioncentrum och Helsingfors centrum längs rutten för nuvarande 741K-rutten.
• Förbindelserna från Sottungsby och Smedsbacka till eget regioncentrum och Helsingfors centrum med 717A-turer från Järnvägstorget via Håkansböle centrum och Östra Haxböle till vändplats vid Sottungsby skola.
• Linje 718 (nuvarande linje 740) trafikeras under rusningstider från Järnvägstorget till Nissas.
• Arbetsvägslinje 518 kör inte längre via Kungsbackas östra delar.
• Linje 711 (nuvarande linje 68) kör inte längre via Kungsbackas östra delar.
• Linje 712 (nuvarande linje 69) kör från Dickursby via Kungsbackas östra delar till vändplatsen i Hålatallen. Ersättande förbindelser till Sottungsby med 717A-turer samt med linje 719.

Ändringar i Dickursby storområde

• Restiden från Håkansböle till Dickursby station blir kortare jämfört med linjens 62 nuvarande rutt då rutten flyttas till Banvägen i Dickursby.

Ändringar i Korso–Björkby storområde

• Förbindelserna från Gladas, Rödsand och Simonby till Helsingfors stadskärna ändras.
• På linje 622 (nuvarande linje 613) från Gladas bevaras fortfarande en snabb bussförbindelse till Helsingfors stadskärna under rusningstider men linjens ändhållplats är Hagnäs. Till Helsingfors centrum kommer man snabbast genom att stiga om från linje 624 till tåg på Lejle, Björkby eller Dickursby station. Från Helsingfors körs avgångarna som linje 621 via Rosendal och Aviapolis.
• Rutten för linje 623 förkortas att sluta i Hagnäs. Från linjens serviceområde kommer man snabbast till Helsingfors centrum med tåg från Dickursby, Lejle eller Björkby stationer.
• Det blir några ändringar i förbindelser till Pejas sjukhus så att det nya linjenätet skulle erbjuda dit så omfattande förbindelser som möjligt men samtidigt ska förbindelserna också motsvara efterfrågan så bra som möjligt från olika håll i Vanda.
• Rutten för linje 735 (nuvarande linje 70) går via Pejas backe och erbjuder en förbindelse utan omstigningar från Dickursby till Pejas sjukhus.
• Anslutningslinje 625 trafikerar endast under rusningstider på vardagarna med Björkby servicelinjes minibuss. Under andra tider arrangeras en anslutningsförbindelse till Lejle station med linje 574 Pejas–Myrbacka och med linje 623 Hagnäs–Pejas. Linje 623 kör inte ändå till Räckhalsbacken men dit trafikerar linje 625 under rusningstider. Från olika håll i Vanda finns huvudsakligen en förbindelse till Pejas utan omstigningar eller med en omstigning.

Ändringar i Aviapolis storområde

• Linje 572 (nuvarande linje 56) och linje 574 (nuvarande linje 50/52/53) kör via Väinö Tanners väg i Backas. Samtidigt förbättras förbindelserna till köpcentrum Jumbo.
• På linje 616 Hagnäs–Kivistö (nuvarande linje 652) från Helsingfors stadskärna bevaras en arbetsvägsförbindelse utan omstigningar till Ring III. Rutten för linje 616 går via Gjuterivägen och Övitsbölevägen. Linjens ändhållplats är vid Kivistö station då linjen erbjuder också en förbindelse från Kivistö till Helsinge skola utan omstigningar. Eftersom linje 616 erbjuder en förbindelse från Kivistö till arbetsplatsområden i Mellersta Vanda, flyttas linjens 575 västliga ändhållplats till Mårtensdal station.
• Rutten för linje 576 (nuvarande linje 46) utsträcks inte till Stubbackavägen. Rutten går längs Dickursbyvägen såsom nu. Man har gjort några små ändringar till rutter för linjer 415, 562, 571 och 615 i Backas så att linjerna skulle betjäna invånare och arbetsplatser så omfattande som möjligt.

Ändringar i Myrbacka storområde

• För sträckan Myrbacka–Hasselbacken–Tavastby grundas en ny linje 311 som ersätter de nuvarande linjerna 50 och 51.
• Linje 571 (nuvarande linje 55) och linje 311 bildar en god förbindelse för sträckan Myrbacka–Hasselbacken med ca 10–15 minuters turintervaller.
• Rutten för linje 574 (nuvarande linje 50) går från Vandaforsen via Mårtensdal till Myrbacka.
• Rutten för linje 335 (nuvarande linje 314) förlängs från Myrbacka via Kilppstavägen och Mårtensdal till Askis då det blir förbindelser utan omstigningar från ett vitt område i Västra Vanda till skolan i Gruvsta. Linjen trafikeras på vardagarna ca kl. 6–18. Därtill trafikeras B-turer på sträckan Myrbacka–Mårtensdal–Askis under rusningstider, på kvällarna och under veckosluten. Kvälls- och veckosluttrafiken i Linnais genomförs med en anropsstyrd taxi (linje 335T).
• Linje 335 förlängs till Askis.
• Linje 565 förkortas till sträckan Vandaforsens station–Mårtensdal–Myrbacka–Esbo centrum.
• Ny rutt för linje 574 från Vandaforsen via Mårtensdal till Myrbacka.
• Linje 322 erbjuder en förbindelse från Vandaforsens station till Hasselbacken.

Ändringar i Kivistö storområde

• Linje 616 Hagnäs–Kivistö erbjuder en förbindelse från Kivistö station till Mellersta Vanda.
• Linje 616 erbjuder en förbindelse bl.a. till köpcentrum Jumbo och Helsinge skola utan omstigningar.
• Bussarna i riktning mot Nurmijärvi kör i Kivistö antingen via motorvägshållplatser i närheten av stationen eller via Kivistö terminal och Gamla Tavastehusvägen.