HRT:s delårsrapport 1/2014: Recessionen har minskat kollektivtrafikresor

Den svaga ekonomiska tillväxten påverkar också HRT:s och kommunernas ekonomi. Minskningen av arbetsplatser minskar resbehov. På basis av uppgifter från i slutet av april förbereder HRT sig för ca en procentenhetens minskning från år 2013 när det gäller passagerarantal. Färre resor minskar också biljettintäkter. HRT:s resultat uppskattas bli nära noll tack vare besparingar i verksamhetskostnaderna, då man i budgeten hade förberett sig för ett underskott på 8,3 miljoner euro.

”Kommunernas dåliga ekonomiska utsikter minskar deras möjligheter att satsa på utvecklingen av kollektivtrafiken. Ungefär hälften av HRT:s verksamhetsintäkter kommer från ägarkommunerna och hälften från biljettintäkterna. De pågående utvecklingen för med sig trycket att höja biljettpriserna mer än kostnadsnivån stiger samt att justera kommunandelarna uppåt om man vill bevara kollektivtrafikens nuvarande servicenivå”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

I resor i metro- och spårvagnstrafiken var det i slutet av april en minskning av ca fyra procent jämfört med fjolåret. I busstrafiken var det en betydlig ökning i regiontrafikens resor, medan i Helsinfors, Esbos, Vandas och Kyrkslätts interna resor var det mindre påstigningar är ifjol. På Sveaborgsfärjan samt i närtågstrafiken väntas en måttfull ökning.

På basis uppgifter från april uppskattas verksamhetsintäkterna år 2014 vara sammanlagt 597,1 miljoner euro, vilket är 0,8 procent mindre än budgeterat. Av verksamhetsintäkterna är 289,2 miljoner euro, dvs. 48,4 procent biljettintäkter. Kommunandelar riktade till HRT:s verksamhet är 290,2 miljoner euro, dvs. 48,6 procent av HRT:s verksamhetsintäkter. Biljettintäkterna beräknas uppgå till 289,2 miljoner euro, vilket är 1,2 procent mindre än budgeterat. Biljettpriserna höjdes i början av året i genomsnitt med 3,0 procent.

Verksamhetskostnaderna uppskattas vara 590,3 miljoner euro, vilket är 11,4 miljoner euro, dvs. 1,9 procent, mindre än budgeterat. I kostnaderna för den operativa verksamheten uppstår besparingar uppskattningsvis 12,3 miljoner euro. Besparingarna uppstår särskilt därför att busstrafikens kostnadsnivå ökade mindre än beräknat och att tågtrafikens materielersättningar blev mindre än beräknat p.g.a. låg räntenivå.

Investeringsutgifterna uppskattas vara 20,7 miljoner euro, då man i budgeten hade förberett sig till investeringsutgifter på 22,7 miljoner euro.