HRT:s styrelsebeslut 7.5.2019

Upphandling av HRT:s närtågstrafik

Styrelsen godkände den avtalshelhet som ska konkurrensutsättas och att kriterierna för val och jämförelse av anbud fastställs utifrån särskilt angivna principer i enlighet med annonsen om upphandling av närtågstrafik. Verkställande direktören bemyndigades att fatta beslut om godkännande och publicering av anbudsförfrågan och underlaget till den samt att förhandla, godkänna och underteckna ett tilläggsavtal med VR om ersättning för utbildnings- och introduktionskostnader som en möjlig rörelseöverlåtelse och övergångsperiod orsakar.  Styrelsen beslutade även att HRT ska förbereda en upphandling av driftenergi för närtågstrafiken.

Information om detta ges i ett separat meddelande.

Länk till protokollet

Anslutning till KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal om ICT-experttjänster

Styrelsen beslutade att HRT från avtalsperiodens början ansluter sig till ett ramavtal om ICT-experttjänster som KL-Kuntahankinnat Oy konkurrensutsatt.   Verkställande direktören bemyndigades att göra tilläggsbeställningar enligt ramavtalet inom sina upphandlingsbefogenheter.

Länk till protokollet

Beställning av Azure-tjänster från Microsoft 2019–2021

Styrelsen beslutade att beställa Microsofts Premier Support-tjänst för Azure 2019–2021 så att avtalet upphör 31.12.2021. Totalt beräknas tjänsten kosta cirka 1 000 000 euro (moms 0 %) under avtalsperioden. Avtalet om upphandlingen uppstår först när det undertecknas skriftligt.

Länk till protokollet

Ny tejpning av Sm5-tågenheterna 1–40 enligt HRT:s färgsättning

Styrelsen beslutade att godkänna tejpning av 40 Sm5-närtågsenheter enligt kostnadskalkylen från Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.

Länk till protokollet

Uppdatering av riskhanteringspolicyn

Styrelsen beslutade att godkänna den framlagda riskhanteringspolicyns ikraftträdande 1.6.2019.

Länk till protokollet

Beviljande av avsked för medlem i styrelsen och inval av ny medlem

Styrelsen beslutade att föreslå samkommunsstämman att Mika Helenius beviljas avsked från uppdraget som medlem i styrelsen på grundval av 70 § i kommunallagen fr.o.m. 30.6.2019 och att en ny medlem väljs in i stället för Helenius för den återstående mandatperioden fr.o.m. 1.7.2019.

Länk till protokollet

Beslut som tillställts för rätten till behandling i högre organ

Styrelsen beslutade att inte ta upp till behandling de tjänsteinnehavarbeslut av verkställande direktören och avdelningsdirektörerna 10.4–29.4.2019 som tillställts för rätten till behandling i högre organ enligt 92 § i kommunallagen.

Länk till protokollet

Anteckningar för kännedom

Styrelsen beslutade att marknadsdomstolens beslut om Vintor Oy:s besvär över en offentlig upphandling antecknas för kännedom.

Länk till protokollet