Resor i kollektivtrafiken har ersatts med stadscyklar under pandemin

Stadscyklarna har varit populära även under coronapandemin. I Helsingfors och Esbo uppger nästan en tredjedel av användarna av stadscyklar att de ersatt resor i kollektivtrafiken med stadscykel. Jämfört med förra året har stadscyklar använts i mindre utsträckning för arbetsresor och mer för motion och att uträtta ärenden. Nöjdheten med tjänstens olika egenskaper och tjänstens rekommendationsvärde, dvs. NPS-tal, är fortsättningsvis höga även om de sjunkit något jämfört med förra året.

Stadscykelsäsongen inleddes i år tidigare än normalt i Helsingfors och Esbo på grund av coronapandemin. Under undantagsförhållandena har cyklarna haft ungefär 20 procent färre användare och mindre användning än förra året. Säsongen avslutas i slutet av oktober. Tjänstens användare fick ge respons på sin säsong i vår enkät.

De bästa vitsorden fick tjänstens rimliga och tydliga användaravgifter, registrering som användare och köp av användningsrätt, tydliga instruktioner och stationernas skick.  Utvecklingsbehov som lyftes fram var cyklarnas skick, returnering av cykeln till en full station, returnering av cykeln till cykelställningen vid stationen och tillgången på cyklar.

Största delen av användarna av stadscyklar använder stadscykel ett par gånger i veckan (34 procent) eller ett par gånger i månaden (25 procent). Andelen som använder stadscykel en eller flera gånger per dag uppgick till 21 procent, jämfört med 26 procent förra året.

Stadscyklarna användes mest för resor på fritiden (80 procent) och vid uträttandet av ärenden (63 procent). Ungefär hälften av deltagarna uppgav att de även använder cyklarna för arbetsresor och ungefär en femtedel för motion.

”Betydelsen av vardagsmotion som fås genom användning av stadscyklar verkar ha ökat under coronaepidemin. Användningen för arbetsresor har minskat på grund av ökat distansarbete, men stadscyklarna har använts mer för att uträtta olika slags ärenden än förra året”, konstaterar vår specialsakkunnig Tarja Jääskeläinen.

Våra sätt att röra på oss har förändrats under pandemin

I enkäten utreddes hur användarna av stadscyklar oftast har rört sig före och under coronaepidemin. Före coronapandemin var det populäraste transportmedlet kollektivtrafik, då 47 procent av deltagarna uppgav kollektivtrafik som det mest använda transportmedlet, men under coronaepidemin hade dess användning sjunkit betydligt: endast 15 procent uppgav kollektivtrafik som det mest använda transportmedlet.

Användningen av bil hade för sin del ökat under pandemin: före coronaepidemin uppgav 7 procent bil som det mest använda transportmedlet och under coronaepidemin var andelen 15 procent. Även promenader och cykelresor hade ökat.

Nästan 40 procent av deltagarna uppgav att coronapandemin inte har påverkat användningen av stadscyklar. En knapp tredjedel uppgav att användningen av stadscyklar ökat och lika många att användningen minskat.

För nästan alla som uppgav att användningen av stadscyklar ökat berodde det på att de ersatt kollektivtrafikresor med resor med stadscyklar. Nästan en tredjedel hade dessutom velat använda cyklarna för rekreation och motion. Den största orsaken till minskad användning av stadscyklar var för sin del att man överlag rört på sig mindre.

De nöjdaste användarna använder stadscyklar både i Helsingfors och Esbo

Största delen av deltagarna, 74 procent, uppgav att de använder stadscyklarna i Helsingfors, 8 procent i Esbo och 18 procent i båda städerna. Bland användarna av stadscyklar i Esbo finns fler bilister än i Helsingfors. I Esbo ersätts även relativt fler bilresor med stadscykel.

Personerna som använder stadscyklar i både Helsingfors och Esbo använder dem oftare och är mer villiga att rekommendera tjänsten för sina vänner än de som använder cyklarna enbart i Helsingfors eller Esbo.

Kundenkäten om stadscyklarna utfördes som en webbenkät på finska, svenska och engelska under tiden 24−30.9. Länken till enkäten skickades till deltagarna i kundbrevet för stadscyklarna och delades även i kanaler i sociala medier. Ungefär 13 procent av cykelkunderna denna säsong besvarade enkäten. Bland deltagarna utlottades 25 stycken HRT-dygnsbiljettkoder. Priserna har levererats till vinnarna.

Resultaten av enkäten används för att utveckla stadscykeltjänsten, eftersom vi vill se till att tjänstens kvalitet fortsättningsvis förblir på hög nivå.