Bedömningen i vår delårsrapport uppvisar ett underskott på ca 36 miljoner euro

I vår första delårsrapport för året uppskattas resultatet för hela året uppvisa ett underskott på ca 36 miljoner euro. Delårsrapporten förutspår att passagerarantalet kommer att ligga nästan 50 procent under antalet före coronapandemin.

Enligt den första delårsrapporten för 2021 kommer resultatet för hela året uppvisa ett underskott på ca 36 miljoner euro. Resultatet för 2020 utvisade ett underskott på över 70 miljoner euro. Överskott från tidigare år täcker inte det prognostiserade underskottet. 

Resultatprognosen för 2021 innehåller coronaunderstöd som beviljats av staten i den sjunde tilläggsbudgetpropositionen. Enligt beslut som fattades av Traficom i maj får HRT 69,3 miljoner euro i coronaunderstöd.

Det finns ännu oklarheter i resultatprognosen. Om kunder återvänder till kollektivtrafiken långsammare än beräknat, eller om resandet igen minskar på grund av till exempel nya restriktioner, kan resultatet bli betydligt sämre än prognostiserat.

Resultatprognosen i delårsrapporten bygger på uppskattningen att användningen av kollektivtrafiken och biljettintäkterna gradvis ökar från och med början av sommaren. Enligt delårsrapporten kommer passagerarantalet för hela året att vara 211,2 miljoner, vilket betyder att passagerarantalet skulle ligga på en nivå omkring 47 procent under den normala.

Under år 2020, då användningen av kollektivtrafiken redan avsevärt minskade på grund av pandemin, gjordes det 249,3 miljoner resor i trafik som vi beställer.  

I delårsrapporten uppskattas verksamhetsintäkterna inklusive understödd för hela året till 701,6 miljoner euro. I delårsrapporten uppskattas biljettintäkterna för hela året till 224,8 miljoner euro, nästan 12 procent lägre än budgeterat. I fjol drog vi in biljettintäkter på 243,3 miljoner euro.  

Övriga stöd och bidrag beräknas vara 79,6 miljoner euro.

Enligt prognosen torde verksamhetskostnaderna för hela året ligga på 719,9 miljoner euro och därmed underskrida budgeten med 4,7 miljoner euro.

Delårsrapporten förutspår att trafikeringskostnaderna för kollektivtrafiken kommer att underskrida budgeten med 2,5 miljoner euro. Den största orsaken till detta är trafikeringskostnaderna för spårvagnstrafiken, där besparingen torde uppgå till 1,2 miljoner euro på grund av ändringarna i sommar- och hösttrafiken.