HRT:s styrelsebeslut 14.12.2021

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 14 december och fattade beslut i följande ärenden.

HRT:s strategi 2022–2025: Tjänster och partnerskap som baserar sig på data och affärsverksamhet möjliggör en växande kollektivtrafik

HRT:s nya strategi svarar på svåra utmaningar under ovanliga tider. Det är en kundinriktad strategi för hållbar tillväxt och förbättrad ekonomi som stödjer medlemskommunernas klimatmål.

Om ärendet informeras separat.
Länk till protokollet (på finska)

Styrelsen godkände HRT:s styrkort för år 2022

Länk till protokollet (på finska)


HRT:s styrelse föreslår samkommunsstämman att HRT:s förvaltningsstadga ska uppdateras

Syftet med uppdateringen är att klarlägga styrelsens och verkställande direktörs befogenheter i HRT:s operativa verksamhet, möjliggöra förändringar i verksamhetsorganisationen genom styrelsebeslut, införliva arvodesstadgan för förtroendevalda med förvaltningsstadgan och uppdatera förvaltningsstadgan med andra ärenden som krävs i lagen. Om samkommunsstämman godkänner den nya förvaltningsstadgan, träder den i kraft den 1 februari 2022.

Länk till protokollet (på finska)


HRT inleder rekrytering av lediga direktörtjänster

Styrelsen beslöt befullmäktiga verkställande direktören att börja förbereda rekryteringen av lediga direktörtjänster i enlighten med den nya organisationsstrukturen. Styrelsen beslutar om tillsättningen av tjänster och val av direktörer på basis av dessa förberedningar.

Länk till protokollet (på finska)


Pohjolan Liikenne och Reissun Ruoti vann konkurrensutsättningen – fler elbussar i trafik (anbudsförfarande för busstrafiken 54/2021)

Oy Pohjolan Liikenne Ab och Bus Travel Oy Reissu Ruoti vann HRT:s konkurrensutsättning. I konkurrensutsättningen ingick busslinjer som körs i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Sjundeå. I framtiden körs över hälften av den konkurrensutsatta trafiken med elbussar.

Om ärendet informeras separat.
Länk till protokollet (på finska)

Styrelsen beslöt att bevilja ensamrätt till de trafikföretag som vann upphandling 54/2021


Länk till protokollet (på finska)

HRT:s styrelse godkände linjeringarna i avtalet om gemensam användning av biljetter i närtågstrafiken mellan HRT och VR

Enligt avtalet kan man fortfarande använda HRT-biljetter för att resa med R-, Z-, D- och T-tågen i HRT-området. Dessutom kan man använda HRT-biljetten för en del av resan i HRT-området om man har VR:s tågbiljett över gränsen och en giltig biljett mellan alla stationer. Tusbybor kan använda HRT-områdets biljetter när de reser genom Träskända, dvs. HRT:s biljetter gäller också i Träskända, men invånare i Träskända kan inte köpa HRT-områdets biljetter till samma pris som personer som är fast bosatta i HRT-området. I avtalet beskrivs de grunder som kommer att tillämpas på Träskända i fall av att Träskända blir medlem i HRT. Syftet med avtalet är att göra det lätt att använda HRT:s och VR:s tågbiljetter inom Helsingforsregionens pendlingsområde.

Länk till protokollet (på finska)

Mer information om kranskommunernas biljetter 

Linjenätsplan för spårtrafiken 2: Spårvagnslinjenätet kommer att utvidgas betydligt under följande femton år

I mitten av 2030-talet kommer spårvagnslinjenätet att täcka ett betydligt större område om man genomför alla spårvagnsprojekt som Helsingforsregionens kommuner planerar. Spårvagnslinjenätet i Helsingfors innerstad kommer att utvidgas och snabbspårvagnen går både längs Vichtisvägen och i Vanda.

Om ärendet informeras separat.
Länk till protokollet (på finska)


HRT:s styrelse gav ett utlåtande om delgeneralplanförslaget för Masaby

Länk till protokollet (på finska)


HRT:s forskargrupps forskningsöversikt för år 2021 presenterades för HRT:s styrelse

Forskningsöversikten publiceras halvårsvis och består av en sammanställning av forskning gjorts vid HRT. Av passagerarna är 90 procent nöjda med HRT:s kollektivtrafik. De som använder kollektivtrafiken regelbundet är mer nöjda jämfört med de som reser mer sällan. 54 procent av invånarna i regionen vill att det satsas mer på kollektivtrafik. Passagerarantalet är fortfarande ungefär 30 procent lägre jämfört med 2019 (dvs. före coronapandemin), men studier påpekar att resenärernas förtroende för kollektivtrafiken ökar.

Länk till protokollet (på finska)