HRT:s styrelsebeslut 8.2.2022

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 8 februari och fattade beslut i följande ärenden:

Internrevision, berättelse 2021 och plan 2022

Styrelsen beslöt anteckna för kännedom sammanlagsrapporten för 2021 och revisionsplanen för internrevision för 2022.

Länk till protokollet (på finska)

Principerna för HRT:s verksamhetsorganisation och hur den ska fördelas på olika resultatområden

HRT förbereder utvecklingen av verksamhetsmodeller och ändringen av verksamhetsorganisationen som en del av sin nya strategi. Syftet är att säkerställa att verksamhetsmodellerna och organisationen stödjer målen i den nya strategin. Styrelsen beslöt att HRT:s verksamhetsorganisation ska fördelas på sex resultatområden och deras enheter. De nya resultatområdena är Förvaltning, Strategi, Trafik, Marknader, Teknologi och Kommunikation. Dessa områden leds av direktörer som utnämns av HRT:s styrelse. Enheterna leds av direktörer som utnämns av den verkställande direktören.

Länk till protokollet (på finska)

Förnyat godkännande av visionen, målen, bedömningarna och målnivåerna i MAL 2023-planen (Regionbarometern om markanvändning, boende och trafik)

Styrelsen beslöt för sin del att godkänna visionen, målen, bedömningarna och målnivåerna i MAL 2023-planen. Kommunerna beslutar om ärendet under våren 2023 när MAL 2023-planen godkännas. Styrelsen skickar visionen, målen, bedömningarna och målnivåerna i MAL 2023-planen till Helsingforsregionens samarbetsmöte och Kuuma-styrelsen för att godkännas.

Länk till protokollet (på finska)

Busslinjerna i Hagalund och Alberga förnyas när snabbspårvägen 550 börjar trafikera

Busslinjerna i Hagalund och Alberga förnyas när snabbspårvägen 550 börjar trafikera sträckan mellan Östra centrum och Kägeludden uppskattningsvis år 2024. HRT har planerat de nya busslinjerna enligt kundernas önskemål.

Läs det separata meddelandet (på finska) om detta.
Länk till protokollet (på finska)

Upphandling av skärmar för inom- och utomhusbruk och batteridrivna skärmar inom ramavtal

HRT har konkurrensutsatt ett ramavtal för skärmar för passagerarinformation. Skärmarna kommer att placeras i kollektivtrafikterminaler och på hållplatser. Upphandlingen handlar om skärmar för inom- och utomhusbruk och batteridrivna skärmar som används på stomlinjerna, deras installering och ett eventuellt styrsystem. Styrelsen beslöt välja de totalekonomiskt mest fördelaktiga anbuden: skärmarna för inomhusbruk levereras av Alfa Point Oy, skärmarna för utomhusbruk av Teleste Information Solutions Oy och de batteridrivna skärmarna av Axentia Technologies AB.

Länk till protokollet (på finska)

Styrelsen avgav utlåtande om ersättning av HST:s gamla spårvagnar

Länk till protokollet (på finska)

Styrelsen avgav utlåtande om förslag nummer 2 till generalplanen för Tusby

Länk till protokollet (på finska)