HRT fick 35 000 svar till två enkäter om nya typer av biljetter och zonmodeller

I mars bjöd vi in alla våra kunder att kommentera våra förslag till nya biljetter och zonmodell. Vi fick in en mycket stor mängd svar: ungefär 35 000 till båda enkäterna. Ett varmt tack till alla som svarat på enkäten!

Människornas resvanor och -behov har ändrats, och HRT utreder möjlighet att lansera nya biljetter utöver de etablerade enkel- och periodbiljetterna. Vi granskar även principerna för prissättningen och om den nuvarande zonmodellen, som består av zonerna ABCD, är det bästa sättet för att sätta pris på biljetter, eller om modellen borde utvecklas.

Vi planerar alltid vår verksamhet genom att lyssna på kundernas behov och önskemål. Från och med våren 2021 har vi utrett nya typer av biljetter och olika zonmodeller tillsammans med kunder, intressentgrupper och beslutsfattare. Under projektets olika faser har man samlat in kundförståelse med syfte att utveckla zonmodellerna och prissättningen. För den omfattande enkät som vi utfört i mars har man hittat de bästa modellerna.

Enligt enkäten förhåller sig kunderna positivt till de nya typerna av biljetter. I enkäten presenteras seriebiljett, gruppbiljett och pristak. Av alla zonmodeller fick fast prissättning bästa betyg. Svararna ansåg att fast prissättning är jämlik, tydlig och enkel.

Vanligtvis varierar svararnas åsikter beroende på om de presenterade biljetterna och prissättningen motsvarar deras resbehov. Många kunder anser också att prissättningen ska vara rättvis och zonmodellen tydlig och enkel. Svararnas åsikter om modellerna varierar starkt baserat på var de bor. De mest kritiska är de som bor i zonerna A och B, medan de mest nöjda bor i zon C och D. Med undantag av fast prissättning var svararna inte eniga om zonmodellerna. Om priset för resan blir dyrare är man förstås mer kritisk mot modellen.

Vårt syfte är att hitta en prissättningsmodell som hjälper oss att uppnå en inkomstnivå på 400 miljoner euro och som mest främjar användning av hållbara färdsätt. Alla de modeller som nu undersöktes drar in lika mycket biljettintäkter. Om priset på biljetter i de yttersta zonerna dvs. i de zoner som ligger längst bort från Helsingfors centrum minskar skulle andelen hållbara färdsätt öka mest. Det skulle uppmuntra människor att välja kollektivtrafiken i stället för bilen framför allt på de längre resorna.

Kundernas önskemål ska beaktas i den nya modellen och den ska även inverka positivt på biljettintäkterna och medlemskommunernas betalningsandel samt främja bållbara färdsätt.

HRT:s styrelse skickar ut zonmodellerna på remiss till HRT:s medlemskommuner i juni. HRT:s styrelse fattar beslut om zonmodellen i september–oktober 2022. I höst fattas beslut också om de nya biljetter som ska piloteras. Om man bestämmer att byta zonmodell kan den tas i bruk tidigast år 2023. Om modellen kräver stora justeringar är det sannolikt att den kan tas i bruk under 2024.

Läs mer om de nya biljetterna och zonmodellerna