Tufft ekonomiskt läge styr HRT:s verksamhet under de kommande åren

HRT har utarbetat verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025 i ett svårt ekonomiskt läge. HRT:s viktigaste mål under de kommande åren är att öka passagerarantalet och att få ekonomin i balans.  

Verksamhets- och ekonomiplanen för 2023-2025 definieras av strategin som publicerades i början av 2022. I strategin ingår mål för passagerarantal och kostnadseffektivitet, att minska kollektivtrafikens utsläpp samt för balanserad ekonomi.

HRT:s verksamhetsutgifter beräknas uppgå till 875,7 milj. euro 2023. Det är 130 miljoner och 17 procent mer än verksamhetsutgifterna 2022.

Den största orsaken till att kostnaderna ökar är att de operativa kostnaderna samt infraersättningar som betalas till kommunerna ökar. Infraersättningarna stiger främst på grund av Spårjokern och förlängning av Västmetron. Också dyr energi driver upp operativa kostnader.  

HRT räknar att verksamhetsinkomsterna uppgår till 869,9 miljoner euro år 2023, vilket är 49 miljoner euro och 6 procent mer än 2022. Biljettintäkterna väntas uppgå till 381 miljoner vilket är 71 miljoner mer än i år.

Målet för biljettintäkterna är väldigt tufft och för att kunna uppnå det, förutsätts olika åtgärder i prissättningen samt att försäljningen och resandet ökar. 43,8 procent av intäkterna kommer från biljettintäkter och 53,7 procent från kommunandelar (467,3 miljoner euro).

HRT beräknar att passagerarantalet är 12 procent mindre nästa år än 2019. Passagerarantalet förväntas vara mindre även under 2025 än före coronapandemin.

”Våra nyckeluppgifter under kommande åren är att resandet i kollektivtrafiken åter ökar och att balansera ekonomin”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen. ”Vi har utarbetat ett produktivitetsprogram som syftar till att kommunandelarna utgör 50-55 procent av inkomsterna i slutet av verksamhetsperioden.”