HRT:s styrelsebeslut 14.2.2023

HRT:s styrelses sammanträde skedde på distans den 14 februari 2023. Styrelsen fattade beslut i följande ärenden.

Begäran om utlåtande om utkastet till MAL 2023-planen och om utkastet till beskrivningen

Inget beslut fattades.

Länk till protokollet (på finska)

Utlåtande om utkastet till upphandlingsplanen för Forsby depå

Styrelsen beslöt att ge ett villkorligt utlåtande om upphandlingsplanen för Forsby depå samt om utkastet till avtalet gällande dess finansiering och användning. Villkoren för det bifallande utlåtandet är att HRT, Stadstrafik Ab och Helsingfors stad ingår i ett föravtal som tillgodoser alla parters intressen angående kostnadsfördelningen och täckningen av de risker som är förenade med depån.

Länk till protokollet (på finska)

Val av direktör för resultatområdet Förvaltning

HRT:s styrelse beslöt att välja ekonomie magister Jussi Saarinen till direktör för resultatområdet Förvaltning.   

Om ärendet informeras separat

Länk till protokollet (på finska)

Beslut om anbudsförfarande för busstrafiken som ersätter spårvagnstrafiken

Styrelsen beslöt att Nobina Oy ska trafikera busslinje 7X Böle–Backasgatan–Berghäll som ersätter spårvagnen. Ersättningstrafiken körs från den 10 april till den 18 juni 2023.

Länk till protokollet (på finska)

Upphandling av ramavtal gällande sakkunnigtjänster inom cybersäkerheten

Styrelsen fattade beslut utifrån anbudens totalekonomiska fördelaktighet. Styrelsen beslöt att välja:

  • Följande anbudsgivare som leverantör i administrativ datasäkerhet enligt följande företrädesordning: 1. Capgemini Finland Oy; 2. Nordcloud Oy; 3. Digia Finland Oy; 4. Consultor Finland Oy; 5. Solita Oy;
  • Följande anbudsgivare som leverantör i teknisk datasäkerhet enligt följande företrädesordning: 1. Capgemini Finland Oy; 2. Digia Finland Oy; 3. Nordcloud Oy; 4. Consultor Finland Oy; 5. Solita Oy;
  • Följande anbudsgivare som leverantör i PCI DSS enligt följande företrädesordning: 1. Consultor Finland Oy; 2. WithSecure Cyber Security Services Oy; 3. KPMG Oy Ab;
  • Följande anbudsgivare som leverantör i dataskydd enligt följande företrädesordning: 1. Capgemini Finland Oy; 2. Consultor Finland Oy; 3. WithSecure Cyber Security Services Oy; 4. KPMG Oy Ab; 5. Deloitte Oy;

Länk till protokollet (på finska)

Upphandlingsrättelse för upphandling av designtjänster inom ramavtal

Styrelsen beslöt att ompröva anskaffningsbeslutet 24.01.2023 § 7 och fastställa följande aktörer som leverantör i ramavtalet:

1. Futurice Oy
2. Hellon Oy
3. Deloitte Consulting Oy
4. Solita Oy
5. Nordkapp Creative Oy

Länk till protokollet (på finska)

Internrevision, berättelse 2022 och plan 2023

Styrelsen beslöt anteckna för kännedom sammanlagsrapporten för 2022 och revisionsplanen för internrevision för 2023.

Länk till protokollet (på finska)