HRT:s styrelsebeslut 28.3.2023

HRT:s styrelse hade möte tisdagen den 28 mars och fattade beslut i följande ärenden.

I fokus för MAL 2023-planen står hållbara lösningar och trafiksystemet i Helsingforsregionen

HRT:s styrelse beslöt att sända utkastet till MAL 2023-planen och dess konsekvensbedömning på remiss. Den uppdaterade konsekvensbedömningsrapporten blir tillgänglig från och med 17.4.2023. Helsingforsregionens samarbetsmöte HSYK behandlar beslutet att sända utkastet och dess konsekvensbedömning på remiss i sitt möte 29.3.2023. MAL 2023-planutkastet och dess konsekvensbedömning kan kommenteras mellan perioden 3.4–25.5.2023.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)


Biljettprissättningen kommer även fortsättningsvis att baseras på zonerna ABCD

HRT:s styrelse beslöt i sitt möte att även fortsättningsvis kommer biljettprissättningen att baseras på den nuvarande ABCD-zonmodellen. HRT har utrett olika alternativ för den nuvarande zonmodellen genom att jämföra olika prissättningsmodeller och baserat på denna utredning bestämde att föreslå en fast prissättning för kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Styrelsen beslöt efter en omröstning som slutade 8–6 att fortsätta med den nuvarande zonmodellen. HRT:s styrelse fattar beslut om biljettpriserna för 2024 i oktober 2023 som en del av nästa års budget.

Länk till protokollet (på finska)


HRT:s bokslut 2022: Kostnaderna ökade, passagerarantalet var lägre än före coronapandemin

HRT:s passagerarantal och biljettintäkter var fortfarande lägre än 2019. Också kostnaderna ökade. Återhämtning efter coronapandemin fortsätter fortfarande och Rysslands militära aktion i Ukraina har startat en ny kris. År 2022 gjordes 304 miljoner resor i HRT:s kollektivtrafik, vilket är 24 procent mindre än 2019, men 28 procent mer än 2021. - Biljettintäkterna uppgick till 310 miljoner euro, vilket är 74 miljoner euro mer än 2021.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

 

Utfallet för HRT:s styrkort 2022 och betalning av resultatpremie

Styrelsen beslöt att godkänna 35,3 procent som utfall för HRT:s styrkort och betala 35,3 procent av en summa motsvarande en ordinarie månadslön till den verkställande direktören och att befullmäktiga den verkställande direktören att besluta om betalning av resultatpremie för år 2022 till varje tjänsteinnehavare och arbetstagare vid HRT enligt HRT:s resultatpremiesystem, också 35,3 procent av en summa motsvarande en ordinarie månadslön.

Länk till protokollet (på finska)


Utveckling och prisbestämning gällande skolresestödbiljett för studerande vid läroanstalter på andra stadiet

Studerande vid läroanstalter på andra stadiet kan under vissa villkor få skolresestöd som beviljas av FPA. Från och med den 1 augusti 2023 ska studerande ansöka om skolresestöd via FPA:s webbtjänst. Information om stödet som beviljas av FPA skickas via gränssnitt till de aktörer som säljer biljetter, såsom HRT. Efter detta kan studeranden köpa en resebiljett via HSL-appen eller genom att besöka HRT:s serviceställe eller kommunernas serviceställen.

Styrelsen beslöt att godkänna följande biljettpriser för studerande vid läroanstalter på andra stadiet: kundpriset för en FPA-skolresestödbiljett med självrisk för en månad är 38 euro och 21,50 euro för en halv månad. Priserna är samma för all zoner. Priset för en biljett för en halv månad är samma som för en 14-dygnsbiljett.

Länk till protokollet (på finska)


Upphandling hos TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy (upphandling med anknuten enhet)

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy är en anknuten enhet till HRT enligt 25 § i upphandlingslagen (1398/2016). Upphandlingen kan göras direkt av TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy som är en icke-vinstdrivande anknuten enhet och som ägs av myndigheter, kommuner, samkommuner och statsförvaltningen. HRT:s styrelse beslöt att befullmäktiga HRT:s verkställande direktör att bestämma om upphandlingar som grundar sig i ramavtalet utan gräns i eurobelopp och att underteckna upphandlingskontrakt. HRT köper in bakgrundslösningar och andra produkter och tjänster som är anknutna till kollektivtrafiktjänster av TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy.

Länk till protokollet (på finska)