HRT:s styrelsebeslut 26.5.2023

HRT:s styrelse sammanträde till ett extra möte den 26 maj 2023 för att behandla ett ärende som behandlades utan resultat i det föregående mötet den 23 maj 2023.

Utlåtande om markanvändningen och boendet i MAL 2023-planen

Styrelsen beslöt att ge utlåtande angående markanvändningen och boendet i MAL-planen.

HRT föreslår att markanvändningen styrs så att den förtätas särskilt i kollektivtrafikzoner och trafikknutpunkter. Åtgärderna har den största effektiviteten på orter där det bor mest människor. Vid planeringen av markanvändningen och vid byggandet borde man kontinuerligt följa upp uppnåendet av målen i MAL-planen.

HRT anser att det är viktigt att utreda om det är möjligt att bygga en stadsstruktur som baserar sig på verkliga hållbara färdsätt i enlighet med de mål som anges i planen. För att nå hållbarhetsmålen ska markanvändningen vara tät, blandad och lättillgänglig med kollektivtrafik. I små områden som är splittrade är det svårt att göra hållbara färdsätt konkurrenskraftiga.

Länk till protokollet (på finska)