Kundernas helhetsnöjdhet på god nivå

Enligt kundnöjdhetsundersökningen våren 2023 var 86 procent av passagerarna antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik, dvs. gav det allmänna vitsordet 4 eller 5 på en skala 1–5. I våras var den siffran 89 procent. De som använder metron hör fortfarande till de nöjdaste passagerarna inom kollektivtrafiken; 87 procent av svararna gav det allmänna vitsordet 4 eller 5. Bland de som använder bussar, närtåg och spårvagnar var andelen nöjda passagerare 85 procent.

Enligt undersökningen våren 2023 var 75 procent av svararna nöjda med punktligheten i trafiken. Detta innebär en minskning på fem procentenheter jämfört med året innan. Under våren 2023 fanns de nöjdaste passagerarna i metrotrafiken, där 78 procent gav metrons punktlighet det allmänna vitsordet 4 eller 5. 76 procent av passagerarna i spårvagnstrafiken, 75 procent i närtågstrafiken och 74 procent i busstrafiken meddelade att de är nöjda med punktligheten i trafiken. Våren 2022 var andelen nöjda metroanvändare till och med 90 procent, jämfört med bara 73 procent i närtågstrafiken.

68 procent av svararna tyckte att de får tillräckligt med information vid trafikstörningar. De nöjdaste passagerarna fanns igen i metrotrafiken, där 71 procent ansåg att de får tillräckligt med information vid trafikstörningar. Andelen nöjda passagerare var 68 procent bland de som använder närtåg och 67 procent bland spårvagnspassagerare. Den motsvarande siffran i busstrafiken var 66 procent. 

85 procent av passagerarna tyckte att biljettkontrollanter beter sig på ett artigt och professionellt sätt. Av svararna tyckte 84 procent att det är enkelt att köpa biljetter. 79 procent var nöjda med hur rena och snygga trafikmedlen är. 81 procent av passagerarna i buss- och spårvagnstrafiken, 76 procent i metrotrafiken och 75 procent i närtågstrafiken uppgav att de är nöjda med renheten i trafikmedel.

38 procent av passagerarna i HRT:s kollektivtrafik upplevde att metroförlängningen från Mattby till Stensvik lett till kortare restider, medan 65 procent av passagerarna i Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik var av samma åsikt.

27 procent av de passagerare i HRT:s kollektivtrafik som deltagit i undersökningen våren 2023 ansåg att de använder kollektivtrafiken mer på grund av förlängningen av metron. 52 procent av de svarare som bor i Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik ansåg att restider har blivit kortare på grund av förlängningen av metron från Mattby till Stensvik. Av dem som bor i andra områden i Esbo var 25 procent av samma åsikt.

HRT mäter årligen hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiken med hjälp av en enkät som utförs på vardagar, från måndag till torsdag kl. 6–18 och på fredagar kl. 6–16. Våren 2023 genomfördes enkäten i buss-, spårvagns-, metro- och närtågstrafiken mellan den 9 januari och 16 maj. Nästan 32 000 passagerare deltog i enkäten. Resultaten från enkäten hittas på adressen https://hsl.louhin.com/asty/

Rekommendationsbenägenheten minskade i juni

Trots den höga kundnöjdheten minskade kundernas rekommendationsbenägenhet enligt NPS-undersökningen som gjordes i juni. NPS är en undersökning som används för att mäta benägenheten att rekommendera kollektivtrafiken till andra.

I juni var kundernas rekommendationsvilja dvs. NPS-värdet 9, vilket kan ses som ett tillfredsställande resultat. 38 procent av alla svarare ansåg att de skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra. Andelen kritiska svarare var 29 procent. NPS-värdet och andelen svarare som skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra minskade jämfört med enkäten som gjordes i mars. I mars var NPS-värdet 16. Med undantag av zon C i Esbo minskade kundernas rekommendationsbenägenhet i alla zoner och marknadsområden jämfört med undersökningen som gjordes i mars. NPS-värdet var högst i zon D (26) och lägst i zon A i Helsingfors (-7). NPS-värdet sjönk mest i zon C i Vanda.

Svararna var mest nöjda med hur enkelt det är att köpa biljetter (80 procent av svararna). De som använder HSL-appen för att köpa biljetter (både enkel- och dygnsbiljetter) är mer nöjda med hur enkelt det är att köpa biljetter än de som använder HRT-kortet. De minst nöjda är de som använder värde på HRT-kortet för att köpa biljetter. Också antalet passagerare som är nöjda med den valuta man får för pengarna minskade. Det klart lägsta betyget gav invånarna i zon A. De mest nöjda var invånarna i zon D.

Undersökningen innehöll en fråga om distansarbete och distansstudier under de tidigare tre månaderna. Denna fråga har förekommit regelbundet i undersökningar sedan början av coronapandemin, senaste gången i december 2022. Att jobba på distans är numera lika vanligt som för ett halvt år sedan. 

HRT mäter rekommendationsviljan hos sina kunder fyra gånger om året med hjälp av en enkät som skickas ut per e-post. Enkäten ger ett statiskt NPS-värde (Net Promoter Score) som varierar från -100 till +100. Enkäten genomförs i mars, juni, september och december. 7 655 passagerare deltog i undersökningen mellan den 7 och och 14 juni.