Tillgänglighet

Denna redogörelse gäller HRT:S (Helsingforsregionens trafik) nya webbplats (www.hsl.fi), som har publicerats för första gången 16.6.2020. Denna redogörelse har utarbetats 29.10.2020. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående sakkunnigorganisation

Tillgänglighetsstatus för webbplatsen

Tjänsten HSL.fi uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke tillgängligt innehåll

Innehållet som beskrivs nedan är enligt WCAG-kriterier inte tillgängligt på grund av:

Allmänt innehåll i webbplatsen:

 • Undertexter och/eller syntolkning saknas i videoinnehåll. WCAG 1.2.1, 1.2.2
 • En del innehåll har genomförts utan listobjekt.  WCAG 1.3.1
 • I en del formulär har rubriknivåer använts.  WCAG 1.3.1, 3.3.2
 • Det finns brister i textalternativen för visuella element och de kan inte uppfattas av personer som använder skärmläsare.  WCAG 1.1.1
 • I ruttsökningen på ingångssidan och i resultaten för ruttsökningen finns flera brister som försvårar användningen av skärmläsare. WCAG 1.1.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.5.3 3.2.2, 4.1.2

Ruttsökning, hållplatser nära dig samt sökning av linje och hållplats

 

 • Det finns brister i kontrasten mellan användargränssnittselementen i en del vyer och bakgrunden (WCAG 1.4.11)
 • Det finns brister i kontrasten mellan det som är i fokus i en del vyer och bakgrunden (WCAG 2.4.7)
 • Texterna i en del vyer syns inte helt eller är inte läsbara som av användaren förstorad text (WCAG 1.4.4)
 • Texterna i en del vyer syns inte helt med av användaren anpassat textavstånd (WCAG 1.4.12)
 • Det finns brister i textalternativ i en del vyer (WCAG 1.1.1)
 • Element i användargränssnittet är visuellt gömda i en del användargränssnitt, textalternativ avsedda för skärmläsare har inte översatts till finska (WCAG 1.3.1, 3.1.2)
 • Det är inte möjligt att nå alla element i en del vyer genom att enbart navigera med tangentbord (WCAG 2.1.1)
 • I vyn för hållplatser nära dig upprepas elementen inte enhetligt med den visuella presentationen vid navigation med tangentbord (WCAG 2.4.3)
 • I vyerna för hållplatser nära dig, linjer och hållplatser får skärmläsaren inte tillgång till uppgifter om alla väsentliga ändringar på sidan  (WCAG 2.4.3, 4.1.3)
 • Element i en del vyer har inte en synlig fokusindikator för tangentbord (WCAG 2.4.7)
 • Fokusordningen för element i en del vyer är inte enhetlig med den visuella presentationen  (WCAG 2.4.3)
 • Felmeddelanden har inte markerats så att deras innehåll skulle läsas automatiskt utan att fokus flyttas  (WCAG 3.3.1, 4.1.3)
 • Skärmläsare kan inte koppla information till kolumnrubriker i listningar med kolumnrubriker  (WCAG 1.3.1)
 • Skärmläsare kan inte på ett begripligt sätt tolka en del uppgifter om klockslag (Allmän tillgänglighet)
 • I en del vyer riktas fokusen inte automatiskt till modala dialoger då dialogerna öppnas (WCAG 2.4.3)
 • Textalternativ saknas för symbolknappar i modala dialoger i en del vyer, användare av skärmläsare får inte veta att spara-knappen eventuellt är passiv (obligatoriska uppgifter saknas) eller att obligatoriska fält inte har markerats (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2)

Tjänster i anknytning till HRT-kort

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Användning och avgränsning av köp- och användningshistorik
 • Vissa skräddarsydda element i anslutning till köphändelsen är svåra att använda i rutläsaren (bl.a. kalender, val av värde som köps samt att gå framåt i köphändelsen)

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Funktionen Anmäl ett försvunnet kort

Dessutom finns det i tjänsten följande vanliga tillgänglighetsbrister:

 • Användningen av HTML-titelnivåer är ologisk
 • Språkangivelserna innehåller brister, som gör det svårt att använda skärmläsare
 • Skärmläsare kan inte tolka en del av meddelandena
 • Fokusordningen är ologisk

Tjänster i anknytning till stadscyklar

Följande delar eller funktioner av tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Antalet tillgängliga cyklar finns i kartvyn.

Följande delar av tjänsten är inte alls tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Registrering i tjänsten med användning av skärmläsare
 • Köpa cykelsäsong med användning av skärmläsare
 • Anvisningar

Dessutom finns det i tjänsten följande vanliga tillgänglighetsbrister:

 • Om texten förstoras med 200 procent leder det till visuella problem, t.ex. överlappningar (WCAG 1.4.4)
 • Alla element har inte en synlig fokusindikator (WCAG 2.4.7)
 • En del av informationen, som kan visas som text har visats i form av bilder (WCAG 1.4.5)
 • Det finns brister i webbplatsens rubriknivåer och landmärken och de har inte angetts på ett tillgängligt sätt. (WCAG 1.3.1)

Arbete pågår med en ny version av tjänsten, där de krav som lagen ställer har beaktats. Den nuvarande webbtjänsten för stadscyklarna stängs efter att cykelsäsongen tagit slut den 30 oktober 2020 och den nya tjänsten som beaktar de krav som lagen ställer öppnar när den nya säsongen för stadscyklar inleds på våren 2021.

Respons och kontaktuppgifter

Vi erbjuder stöd per telefon till användare, som inte har tillgång till digitala tjänster, i vår kundtjänst på nummer 09 4766 4000 (mta eller lna).

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår tjänst?  Berätta det för oss så ska vi göra vårt bästa för att åtgärda bristen.  Vi besvarar respons som lämnats in under eget namn inom 14 dagar. Vi besvarar inte anonym respons, men den beaktas.

Du kan lämna in tillgänglighetsrespons med vår responsblankett.

Lämna in klagomål om och begäran om utredning av tillgänglighet

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  Regionförvaltningsverket i Södra Finland utövar tillsyn över efterlevnaden av tillgänglighetskraven i Finland. Kontaktuppgifter till regionförvaltningsverket i Södra Finland (länken öppnas i ett nytt fönster).